97
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Powszechnie stosowana definicja pojęcia opłaty za dostępność⁹³ mówi, że opłata ta polega
na wpłacie przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego kwoty stanowiącej ekwi-
walent wkładu partnera prywatnego w realizację określonego przedsięwzięcia publiczno-
-
prywatnego (w tym także pokrycie kosztów zaciągniętych kredytów oraz ustalone w umo-
wie zyski partnera prywatnego). Stosuje się ją zazwyczaj w tych projektach, w których nie
jest możliwe lub jest utrudnione określenie wynagrodzenia partnera prywatnego w formie
opłaty od użytkowników przedmiotu partnerstwa albo gdy takie opłaty są niewystarczające
do pokrycia wydatków związanych z danym projektem, w tym kosztów projektów oraz zysku
partnera prywatnego.
W skład opłaty za dostępność mogą wchodzić różne komponenty (stanowiące łącznie jed-
nolite wynagrodzenie), które mogą zostać zakwalifikowane do różnych kategorii wydatków
w budżecie podmiotu publicznego, tj. np. do wydatków bieżących bądź do wydatków ma-
jątkowych. Podział ten będzie miał wpływ na limity zadłużenia określone Ustawą o finan-
sach publicznych, które zaczną obowiązywać od 2014 r., w sposób który został omówiony
w pkt. 1.5.
Jednak klasyfikacja wydatków związanych z PPP na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
nie będzie miała wpływu na ujęcie danego aktywa w bilansie JST, zgodnie z zaleceniami
Eurostatu.
Należy pamiętać⁹⁴, że opłata za dostępność powinna być świadczeniem ekwiwalentnym
do przewidzianych w umowie zadań i obowiązków partnera prywatnego oraz do pono-
szonego przez niego ryzyka. Jednocześnie, umowa o PPP powinna przewidywać w przy-
padku, gdy partner prywatny zaniedbuje ustalone zobowiązania zawarte w umowie o PPP
kary pieniężne, pomniejszające wysokość opłaty za dostępność. Kary są zwykle liczone jako
określony procent rocznego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że wysokość kar umownych
obciążających partnera prywatnego ma istotne znaczenie z punktu widzenia alokacji ryzy-
ka. Z tego względu powinny mieć one znaczący wpływ na przychody/zysk partnera i nie
mogą mieć wymiaru jedynie czysto symbolicznego. W przypadku, gdy składnik majątkowy
nie będzie dostępny przez istotny okres, oczekuje się, że płatności uiszczane przez sektor
za ten okres zostaną obniżone do zera.
93.
Opłata za dostępność – Interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na temat wybranych
zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji opłaty za dostępność
w budżetach podmiotów publicznych ”- praca zbiorowa Hogan Lovells, LLP (Spółka partnerska) oraz Ernst &
Young Audit sp. z o.o.na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – marzec 2012
94.
Tamże