96
Poradnik PPP
Wysokość wynagrodzenia partnera prywatnego zależy od rzeczywistego wykorzystania lub
faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa. Partner prywatny ponosi większość ryzyka
popytu lub ryzyka dostępności.
Kluczowe dla określenia wartości prawa do pobierania pożytków w PPP będzie miało zdefi-
niowanie w danym projekcie przedmiotu przedsięwzięcia.
Wynagrodzenie w Ustawie o koncesji
Wynagrodzeniem koncesjonariusza, zgodnie z Ustawą o koncesji, za wykonanie przedmiotu
koncesji jest prawo do eksploatacji, lub takie prawo, wraz z płatnością od koncesjodawcy.
wynagrodzenie = wartość prawa do eksploatacji = wartość robót
budowlanych /usług
lub
wynagrodzenie = wartość prawa do eksploatacji + płatność od koncesjodawcy =
= wartość robót budowlanych /usług
Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania ca-
łości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza.
Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
Mechanizmy wynagrodzenia
Charakterystyczne formy płatności wynagrodzenia: takie jak opłaty za dostępność, czy opła-
ty od użytkowników wykształciły się w krajach o rozwiniętym rynku szeroko rozumianego
partnerstwa (tj. zarówno umów PPP jak i koncesji.
Opłaty od użytkowników przybrały szereg praktycznych postaci takich, jak:
opłaty rzeczywiste (real tolls);
opłaty ukryte (shadow tolls);
opłaty mieszane.
Zróżnicowane są także metodologie uzależniania opłat od rzeczywistego wykorzystania lub
od faktycznej dostępności (gotowości eksploatacyjnej), co może powodować różny sposób
oceny ryzyka związanego z daną formą płatności wynagrodzenia i sposobu ich dokumen-
towania (np. zmienna opłata za dostępność, uzależniona od oceny punktowej gotowości
eksploatacyjnej i standardów dostępności określonych w umowie, lub stała opłata za dostęp-
ność pomniejszana o kary umowne z tyt. obniżenia dostępności).
Żadnego z tych pojęć nie wprowadzono ani do Ustawy o PPP, ani do Ustawy o koncesji,
za wyjątkiem skrótowego omówienia możliwości stosowania shadow tolls na tle orzecznic-
twa ETS, które znalazło się w uzasadnieniu do Ustawy o koncesji.