95
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Wkład własny podmiotu publicznego może być również wniesiony w postaci świadczenia
pieniężnego na rzecz partnera prywatnego, określonego co do wysokości i terminów, prze-
znaczonego na pokrycie części kosztów budowy i/lub kosztów eksploatacyjnych, w tym do-
płat do usług.
Wkład własny może stanowić np.: przeprowadzenie inwestycji; wniesienie przedsiębior-
stwa (lub jego zorganizowanej części), wniesienie istniejącej infrastruktury lub urządzenia
(
np. obiektu sportowego, sieci wodociągowej), wniesienie określonych praw majątkowych,
poniesienia innych kategorii wydatków na realizację przedsięwzięcia.
Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególno-
ści w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy (art. 9 ust. 1 Ustawy
o PPP). Wskazane formy mają jedynie charakter przykładowy⁹², zatem nie ma przeszkód,
aby wkład własny został wniesiony w formie np. darowizny, zamiany, leasingu, i innych.
Jeśli wkładem własnym jest nieruchomość, może zostać wniesiona odpłatnie (możliwość
udzielenia bonifikaty partnerowi prywatnemu albo spółce PPP od ceny nieruchomości sprze-
dawanej – art. 68a ust. 1) Ustawy o gospodarce nieruchomościami i nieodpłatnie. Nieru-
chomość może zostać wniesiona jako wkład własny bez przetargu – jeśli partner prywatny
wybrany jest na podstawie art. 4 ust. 1 lub 2 Ustawy o PPP, w drodze przetargowej – jeśli
partner prywatny wybrany został a podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o PPP.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się z prawem odkupu, którego wykonanie może nastą-
pić w ciągu 6 miesięcy od zakończenia czasu trwania umowy o PPP. Z chwilą odkupu na-
stępuje zwrot własności (bądź posiadania) nieruchomości na rzecz podmiotu publicznego
za zwrotem ceny, z uwzględnieniem jej waloryzacji. Prawo pierwokupu partnera prywat-
nego ma pierwszeństwo przed prawem pierwokupu gminy (art. 109 ust. 3 pkt. 7 Ustawy
o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 12 Ustawy o PPP).
PAMIĘTAJ!
Wynagrodzenie nie jest tożsame z wkładem własnym.
2.4.2
Rodzaje i mechanizmy wynagrodzenia partnera
prywatnego
Wynagrodzenie w Ustawie o PPP
Wynagrodzeniem, za realizację przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą o PPP, jest prawo do po-
bierania pożytków lub takie prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej.
wynagrodzenie = prawo do pobierania pożytków
lub
wynagrodzenie = prawo pobierania pożytków + zapłata sumy pieniężnej
od podmiotu publicznego
92.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 394.