94
Poradnik PPP
Jeżeli analiza przeprowadzona wg wyżej wymienionych wytycznych wykaże, że sektor insty-
tucji rządowych i samorządowych ponosi ryzyko konstrukcyjne lub jeżeli partner prywatny
ponosi jedynie ryzyko konstrukcyjne i żadnego z pozostałych ryzyk, aktywa zaangażowane
w partnerstwo publiczno-prywatne są klasyfikowane jako aktywa sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych. Ma to istotne konsekwencje dla finansów sektora, zarówno dla de-
ficytu, jak i długu. Początkowe wydatki inwestycyjne dotyczące aktywów będą rejestrowane
jako nakłady inwestycyjne sektora z negatywnym wpływem na jego deficyt/nadwyżkę. Od-
powiednio, o tę samą kwotę z tytułu „umownie przypisanej pożyczki (kredytu)” od partnera
wzrośnie dług sektora, co jest zgodne z pojęciem (koncepcją) „długu Maastricht”. Regularne
płatności dokonywane przez sektor na rzecz partnera będą miały wpływ na deficyt/nadwyż-
kę sektora, tylko w części dotyczącej zakupu usług i „przypisanych odsetek”⁸⁹.
Analiza przepisów dotyczących powyższego zagadnienia nie pozwala w sposób pewny
i niezawodny na przyjęcie konkretnych rozwiązań, które przełożyłyby się na budżet danej
jednostki samorządu terytorialnego, co za tym idzie nie daje prostych, jednoznacznych i nie-
kwestionowalnych rozwiązań, co do których inicjujący dany projekt organ jst miałby pew-
ność, że nie zostaną w przyszłości podważone przez właściwe organy nadzoru – w zakresie
sprawozdawczości statystycznej – będzie to GUS oraz Eurostat, a w zakresie rachunkowości
finansowej – RIO oraz MF. Dlatego rekomenduje się wystąpienie, w przypadku każdego
analizowanego projektu, do organów (RIO, MF), które potencjalnie mogą nadzorować czy
kontrolować dane przedsięwzięcie, o ich stanowisko w sprawie interpretacji przepisów pra-
wa odnośnie konkretnego stanu faktycznego.
2.4
Wynagrodzenie i wkład własny podmiotu
publicznego i partnera prywatnego
w ramach PPP i w trybie ustawy o koncesji
2.4.1
Wkład własny podmiotu publicznego (rodzaje
i zasady wnoszenia) oraz wkład własny partnera
prywatnego
Wkład własny
⁹⁰
to świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego (zgodnie
z art. 2 pkt. 5 Ustawy o PPP), polegające w szczególności na:
a) poniesieniu części kosztów inwestycyjnych związanych z budową (w ramach etapu
inwestycyjnego);
b) poniesieniu części kosztów eksploatacyjnych, w tym dopłat do usług⁹¹ świadczonych przez
partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia (w ramach etapu eksploatacyjnego);
c) wniesieniu składnika majątkowego.
89.
Nowa decyzja Eurostatu dotycząca deficytu i długu nr 18/2004 z 11 lutego 2004
90.
Na temat wkładu własnego zob. również: tamże, s. B. Korbus (red.), op. cit., s. 59–60.
91.
Analizę pojęcia „dopłat” por. w: M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, op. cit., s. 87–88.