93
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Zgodnie z odmiennym sposobem definiowania pojęć przez Eurostat w stosunku do uregulo-
wania umów PPP
(
Ustawa o PPP
⁸⁷)
i koncesji (
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub
usługi
⁸⁸)
w prawie polskim, należy podkreślić, że pojęcie PPP w rozumieniu Eurostatu odnosi
się do projektów o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o PPP, w których wyboru partne-
ra prywatnego dokonuje się w trybie Prawa zamówień publicznych. Natomiast do koncesji,
w rozumieniu Eurostatu, zaliczyć należy projekty, o których mowa w art. 4 ust. 1 w których
wyboru partnera prywatnego dokonuje się w trybie Ustawy o koncesji.
Czy umowa jest umową długoterminową
(
tzn. obowiązującą przez co najmniej trzy
lata) między podmiotem z sektora instytucji
rządowych lub samorządowych a partnerem
prywatnym?
Czy w umowie długoterminowej jest mowa o:
i) określonych środkach trwałych, które wymagają
początkowych nakładów inwestycyjnych;
oraz ii) świadczeniu określonych usług
wymagających korzystania z powyższych
środków trwałych;
oraz iii) standardach jakościowych i ilościowych
dotyczących środków trwałych i usług?
Czy głównym nabywcą usług świadczonych
przez partnera jest sektor instytucji rządowych
i samorządowych?
Czy większość przychodów uzyskiwanych
przez partnera prywatnego w ramach umowy
pochodzi z płatności dokonywanych przez
bezpośrednich odbiorców usługi?
INNY
PYTANIA WSTĘPNE
TAK
TAK
NIE
NIE
Czy umowa dotyczy nowego środka trwałego
bądź istotnej przebudowy, modernizacji
lub rozbudowy dotychczasowego środka trwałego
będącego własnością instytucji z sektora rządowego
i samorządowego?
TAK
TAK
PPP
INNY
NIE
NIE
INNY
NIE
TAK
KONCESJA
Schemat 9. Różnice między PPP a koncesją
Źródło: „PPP w statystyce – podział ryzyk i raportowanie zobowiązań” – EPEC, grudzień 2011
87.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100
z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o PPP
88.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz.
101
z późn.), zwana dalej Ustawą o koncesji