92
Poradnik PPP
Istotne jest także badanie każdej poprawki, rewizji, renegocjacji w trakcie trwania koncesji,
która mogłaby mieć wpływ na ujęcie statystyczne, a w szczególności, gdy koncesjonariusz
nie powinien być już dłużej uważany za producenta rynkowego, co skutkowałoby reklasyfi-
kacją aktywów, jako aktywów sektora instytucji rządowych i samorządowych, i przekształciło
koncesję w kontrakt dot. zarządzania.
Powinny być także dokładnie rozważone wszelakie klauzule dotyczące wcześniejszego za-
kończenia z powodu zaniedbań w działaniu przedsiębiorstwa, o których mowa rozdziale
VI.5, dotyczącym umów definiowanych jako PPP.
Pomocnym instrumentem do oceny podziału ryzyk i sposobów ujmowania zobowiązań umów
PPP z punktu widzenia bilansu jest dokument opracowany przez Europejskie CentrumWiedzy
PPP (European PPP Expertise Centre – EPEC) pn. „PPP w statystyce – podział ryzyk i rapor-
towanie zobowiązań” – grudzień 2011⁸⁶. Dokument EPEC zawiera praktyczne narzędzie
do przeprowadzenia analizy projektu w postaci listy sprawdzającej służącej do określania
sposobu ujmowania zobowiązań projektu z punktu widzenia statystyki. Lista sprawdzająca
zawiera 95 pytań, które podzielono na 11 rozdziałów. Jak pokazano w poniższej tabeli,
wszystkie rozdziały znajdują zastosowanie do PPP, ale tylko niektóre z nich do koncesji.
Rozdział
Zakres stosowania:
PPP Koncesje
I. Pytania ogólne
4
4
II. PPP czy koncesja?
4
4
III. Zaklasyfikowanie partnera do właściwego sektora statystycznego
4
4
IV. Analiza ryzyk — wprowadzenie
4
V. Ryzyko budowy
4
VI. Ryzyko dostępności, w tym kary i premie
4
VII. Ryzyko popytu
4
VIII. Pytania końcowe dotyczące analizy ryzyk
4
IX. Gwarancje i podobne mechanizmy
4
4
X. Przedterminowe rozwiązanie umowy
4
4
XI. Wygaśnięcie umowy
4
4
Źródło: „PPP w statystyce – podział ryzyk i raportowanie zobowiązań” – EPEC, grudzień 2011
Jak wynika z powyższego, w celu oceny wpływu umowy o PPP na dług i deficyt sektora
publicznego nie jest konieczne przeprowadzenie analizy ryzyka, o ile umowa zostanie zde-
finiowana z punktu widzenia Eurostatu jako koncesja. Niemniej jednak przepisy Ustawy
o koncesji wymagają wykazania, że koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko
ekonomiczne wykonywania koncesji.
86.
Dokument EPEC (opublikowany w grudniu 2011 r) nie uwzględnia zmian wprowadzonych w Edycji 2012
Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych – Implementacja ESA95”