90
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
XVI.
Związane
z końcową
wartością
składników
majątkowych
1.
Ryzyko wartości mate-
rialnej składników mająt-
kowych na dzień zakoń-
czenia realizacji umowy
o partnerstwie publiczno
-
prywatnym.
8
Obowiązkiem partnera prywatnego jest przekazania składników majątkowych zarządzanych przez
partnera prywatnego po zakończeniu umowy w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu
zużyciu, z zachowaniem wszelkich walorów technicznych i estetycznych określonych w ofercie, projek-
cie wykonawczym oraz w umowie.
Koszty związane z przekazaniem ponosi partner prywatny.
XVII.
Związane
z brakiem
społecznej
akceptacji
1.
Ryzyko protestów i sprze-
ciwów społeczności
lokalnych, w szczególno-
ści podczas wdrażania
i realizacji projektów infra-
strukturalnych w ramach
partnerstwa publiczno-pry-
watnego
8
Por. ryzyko związane z ochroną środowiska.
Do obowiązków partnera prywatnego należy m.in. prowadzenie na własny koszt polityki informa-
cyjnej o realizowanym przedsięwzięciu w porozumieniu z podmiotem publicznym, w szczególności
unikania upubliczniania informacji o ewentualnych trudnościach lub sporach związanych z realizacją
przedsięwzięcia do czasu ich rozwiązania przez strony.
Partner prywatny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz podmiotu publicznego kar umownych
w przypadku prowadzenia polityki informacyjnej o realizowanym przedsięwzięciu bez uprzedniego
porozumienia z podmiotem publicznym.
Źródło: „Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku” Podręcznik o partnerstwie publiczno prywatnym opracowany w ramach projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy,
Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” www.projekt-novus.pl. Autor: Investment Support, Agata Kozłowska