89
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
XIV.
Związane
z lokalizacją
przedsię-
wzięcia
1.
Związane z opóźnieniem
przekazania nieruchomo-
ści w celu rozpoczęcia
budowy przez partnera
prywatnego
8
Podmiot publiczny ponosi ryzyko zwłoki w przekazaniu nieruchomości partnerowi prywatnemu w celu
rozpoczęcia robót budowlanych.
Podmiot publiczny zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w odpowiedniej wysokości na rzecz
partnera prywatnego w przypadku niedotrzymania terminu przekazania nieruchomości na rzecz
partnera prywatnego.
2.
Odkryć archeologicznych
lub innych, związanych
z dziedzictwem kulturo-
wym
8
Partner prywatny ponosi ryzyko wystąpienia na terenie inwestycji odkryć archeologicznych i związa-
nych z tym opóźnień, jednakże nie dłuższych niż okres pierwszych 6 miesięcy opóźnienia, oraz wzro-
stu kosztów sfinansowania Przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia na nieruchomości, na której
realizowane jest Przedsięwzięcie odkryć archeologicznych.
Partner prywatny zobowiązuje się do wstrzymania prac budowlanych, zabezpieczenia znalezisk arche-
ologicznych na własny koszt oraz umożliwienie zespołowi badawczemu przeprowadzenie badania
znaleziska zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3.
Wynikające z właściwości
istniejącej infrastruktury
8
W zależności od specyfiki przedsięwzięcia.
4.
Dostępności siły roboczej
Zapisy dotyczące opóźnień.
XV.
Związane
z przeka-
zywaniem
składników
majątkowych
1.
Związane ze stanem skład-
ników majątkowych po ich
przekazaniu
8
Partner prywatny oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości, przeprowadził
wizję lokalną nieruchomości oraz jest w pełni umocowany do ich zakupu.
Partner prywatny ponosi w szczególności ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniej-
szających wartość lub użyteczność składnika majątkowego po zawarciu Umowy o PPP.
2.
Związane z wykonaniem
obowiązków i egzekucją
praw związanych z doko-
naniem przekazania
8
Jeżeli składnik majątkowy wniesiony przez podmiot publiczny dla realizacji przedsięwzięcia jest
wykorzystywany przez partnera prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem
określonym w umowie, partner prywatny jest zobowiązany niezwłocznie, zwrotnie przekazać ten
składnik podmiotowi publicznemu.
W przypadku konieczności zwrotu składnika majątkowego partner prywatny zobowiązany jest
do zawarcia umowy przenoszącej składnik majątkowy na podmiot publiczny w formie aktu notarial-
nego w dacie i w kancelarii notarialnej wskazanej przez podmiot publiczny. Zwrot składnika mająt-
kowego obejmuje faktyczne wydanie składnika majątkowego, co nastąpi na podstawie ww. umowy
oraz protokołu zwrotu składnika majątkowego podpisanego przez obie strony.