88
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
XI.
Związane
z wystąpie-
niem siły
wyższej
8
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy spowodowanego siłą wyższą.
O ile umowa nie stanowi inaczej, w wypadku gdy któraś ze stron umowy będzie opóźniać się, albo
nie będzie w stanie wypełnić któregoś z warunków, zobowiązań, albo podjąć działań przewidzia-
nych w umowie z powodu wystąpienia siły wyższej, lub innej przyczyny będącej bez winy strony
opóźnionej lub powstrzymanej, wówczas wykonanie takiego warunku, zobowiązania albo działania
będzie usprawiedliwione na okres opóźnienia i strona będzie uprawniona do wypełnienia takiego
warunku, zobowiązania lub działania w odpowiednim czasie po ustaniu okresu opóźnienia.
XII.
Związane
z rozstrzyga-
niem sporów
8
Partner prywatny ponosi w szczególności ryzyko wszczęcia postępowań odszkodowawczych wobec
osób trzecich mających związek z realizacją przedsięwzięcia.
Partner prywatny zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt i własne ryzyko postępowań
odszkodowawczych wszczętych przez lub wobec osób trzecich, których roszczenia dotyczą realizacji
przedsięwzięcia.
XIII.
Związane
ze stanem
środowiska
naturalnego
8
Miasto ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy partner prywatny doprowadzi do skaże-
nia środowiska lub wyrządzi szkodę w środowisku z własnej winy.
Ryzyko protestów organizacji ekologicznych strony ponoszą wspólnie.