87
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
VII.
O charakte-
rze legisla-
cyjnym
8
W przypadku zmian prawa partner prywatny jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obcią-
żenia podmiotu publicznego dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w umowie.
VIII.
Makroekono-
miczne
1.
Inflacji
8
j.w.
2.
Zmian wysokości stóp
procentowych
8
j.w.
3.
Kursowe
8
j.w.
4.
Zmian demograficznych
8
j.w.
5.
Związane z tempem wzro-
stu gospodarczego
8
j.w.
IX.
Regulacyjne
j.w.
X.
Związane
z przy-
chodami
z przedsię-
wzięcia
1.
Związane z funkcjono-
waniem wynagradzania
partnera prywatnego
w ramach przedsięwzięcia
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia.
2.
Zmian w obowiązującym
mechanizmie cenowym
8
Partner prywatny jest zobowiązany do uzgadniania z podmiotem publicznym zmian w obowiązują-
cych cenach (zapis może być inny w zależności od rodzaju przedsięwzięcia).
3.
Związane z wdrożeniem
mechanizmu poboru opłat
związanych z przedsię-
wzięciem
8
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia.