86
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
V.
Rynkowe
związane
z dostęp-
nością
nakładów
na realizację
przedsię-
wzięcia
1.
Związane z niemożliwo-
ścią pozyskania nakładów
o określonej jakości
8
Por. ryzyka związane z opóźnieniami w budowie.
2.
Związane z niemożliwo-
ścią pozyskania nakładów
w określonej ilości
8
j.w.
3.
Związane z niemożliwo-
ścią pozyskania nakładów
w określonym terminie
8
j.w.
4.
Zmiany cen
8
j.w.
5.
Związane z pojawieniem
się konkurencji
8
j.w.
6.
Związane z logistyką
8
j.w.
7.
Związane z rynkiem pracy
8
j.w.
VI.
O charakte-
rze politycz-
nym
Np. podatki
8
W przypadku wprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy przez ustawodawcę jakichkolwiek
zmian prawnych co do wysokości opłat oraz innych należności związanych z realizacją, eksplo-
atacją oraz utrzymaniem infrastruktury, w szczególności z zakresu podatków, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa i wymogów technicznych oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, partner
prywatny będzie zobowiązany do wprowadzenia do dokumentacji projektowej odpowiednich zmian
oraz do poniesienia wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów. Jakakolwiek zmiana prawa w trakcie
obowiązywania umowy skutkująca koniecznością poniesienia przez partnera prywatnego dodatko-
wych kosztów z tytułu realizacji przedsięwzięcia stanowi ryzyko partnera prywatnego bez możliwości
dochodzenia jakiegokolwiek wynagrodzenia od podmiotu publicznego, w szczególności taka zmiana
nie prowadzi do powstania jakiegokolwiek roszczenia partnera prywatnego w stosunku do podmiotu
publicznego.