85
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
III.
Związane
z popytem
1.
Związane z pojawieniem
się konkurencji
8
2.
Cykliczności popytu
8
3.
Zmiany cen
8
4.
Zastosowania przestarza-
łych technologii
8
5.
Pojawienia się nowych
trendów rynkowych
8
IV.
Związane
z przygo-
towaniem
przedsię-
wzięcia
1.
Związane z dostępnością
informacji dotyczących
planowanej realizacji
przedsięwzięcia
8
Partner prywatny ma obowiązek każdorazowego ustalania treści przekazywanych publicznie infor-
macji na temat przedsięwzięcia. W przypadku naruszenia tego obowiązku, partner prywatny jest
zobowiązany do zapłaty kar umownych.
2.
Wprowadzania zmian
do specyfikacji wyboru
partnera prywatnego
8
Etap postępowania na wybór partnera prywatnego.
3.
Związane ze sposobem
i jakością prowadzenia
postępowania o wybór
partnera prywatnego
8
Etap postępowania na wybór partnera prywatnego.
4.
Rezygnacji z realizacji
przedsięwzięcia
8