84
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
II.
Związane
z dostępno-
ścią
5.
Związane ze sposobem
i jakością prac wykonywa-
nych w celu dostarczenia
usług
8
Podmiot publiczny ma prawo kontroli sposobu realizacji przedsięwzięcia i wezwania do zaprzestania
określonych działań.
Partner prywatny jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku nieprzestrzegania
zaleceń pokontrolnych. W przypadku rażącego naruszenia sposobu wykonywania prac lub usług,
podmiot publiczny ma prawo odstąpienia od umowy.
Partner prywatny zapewni zgodność działań, podejmowanych w celu wykonania umowy z prawem
oraz uznanymi międzynarodowymi standardami utrzymania i zarządzania, w tym w szczególności
z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zdrowia
i bezpieczeństwa personelu pracowniczego, osób korzystających z infrastruktury lub osób zamieszku-
jących w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury w tym także będzie dążyć do zmniejszania uciążli-
wości związanej z funkcjonowaniem infrastruktury dla osób zamieszkujących w jego sąsiedztwie.
6.
Nieodpowiedniej kwalifi-
kacji pracowników
8
Dotyczy opóźnień na budowie i nom bezpieczeństwa (por. wyżej).
7.
Związane z dostępnością
i jakością nakładów lub
składników majątkowych
potrzebnych do realizacji
przedsięwzięcia
8
Dotyczy opóźnień na budowie.
8.
Wystąpienia zmian tech-
nologicznych
8
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia w umowie powinny być ujęte obowiązki dostosowywa-
nia technologii.