83
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
I.
Związane
z budową
7.
Związane z pojawieniem
się lub zastosowaniem
do realizacji przedsięwzię-
cia nowych technologii
8
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia w umowie powinny być ujęte obowiązki dostosowywa-
nia technologii.
8.
Wystąpienia wad fizycz-
nych lub prawnych,
zmniejszających wartość
lub użyteczność składnika
majątkowego
8
Podmiot publiczny oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, nieruchomości są wolne od wszel-
kich roszczeń i zobowiązań osób trzecich, poza prawami i roszczeniami ujawnionymi na dzień zawar-
cia Umowy w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości.
II.
Związane
z dostępno-
ścią
1.
Związane z niemożliwo-
ścią dostarczenia zakon-
traktowanej ilości usług
8
Dotyczy opóźnień w zakończeniu prac.
2.
Związane z niemożliwo-
ścią dostarczenia usług
o określonej jakości
8
Dotyczy opóźnień w zakończeniu prac.
3.
Braku zgodności z nor-
mami bezpieczeństwa lub
innymi normami branżo-
wymi
8
Partner prywatny zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy poprzez ogrodzenie terenu
budowy, zapewnienie całodobowego dozoru, zapewnienie łączności z organami ratowniczymi
i porządkowymi.
Począwszy od dnia przekazania przez podmiot publiczny nieruchomości partnerowi prywatnemu
partner prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia
na terenie budowy.
4.
Wzrostu kosztów
8
Partner prywatny ponosi pełne ryzyko związane ze zmianą cen i kosztów realizowanych prac
i działań.