82
Tabela 5. Podział ryzyka
Rodzaje ryzyka
[
Proponowany] Podział
ryzyk pomiędzy strony
umowy o PPP
Ujęcie w umowie o PPP
Rodzaj
Ryzyko
Podmiot
publiczny
Partner
prywatny wspólne
I.
Związane
z budową
1.
Opóźnienia w zakończe-
niu prac budowlanych
8
Partner prywatny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz podmiotu publicznego kar umownych
za każdy dzień zwłoki w pracach budowlanych.
Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki partnera
prywatnego z zakończeniem prac budowlanych powyżej określonego terminu.
W przypadku odstąpienia przez podmiot publiczny od umowy z przyczyn leżących po stronie part-
nera prywatnego, podmiotowi publicznemu przysługuje kara umowna.
2.
Niezgodności z warun-
kami dotyczącymi ustalo-
nych standardów wykony-
wania robót
8
Partner prywatny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku np.: przeprowadzania
prac budowlanych niezgodnie z ofertą i umową oraz decyzjami administracyjnymi, uniemożliwienia
przeprowadzenia kontroli przez podmiot publiczny.
Gdy partner prywatny będzie przeprowadzał prace w sposób rażąco sprzeczny z dokumentacją pro-
jektową oraz ostatecznymi decyzjami administracyjnymi podmiotowi publicznemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy.
3.
Wzrostu kosztów
8
Partner prywatny ponosi pełne ryzyko związane ze zmianą cen i kosztów realizowanych prac
i działań.
4.
Wystąpienia nieścisłości
w specyfikacji wyboru
partnera prywatnego
8
Etap postępowania na wybór partnera prywatnego.
5.
Związane z wpływem
czynników zewnętrznych
8
Zapisy dotyczące ubezpieczenia.
6.
Wystąpienia nieadekwat-
nych do celu przedsięwzię-
cia rozwiązań w dokumen-
tacji projektowej
8
Partner prywatny zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej, w tym projektu
budowlanego i projektu wykonawczego, obejmującej wszystkie Obiekty, które mają zostać oraz
do uzyskania pisemnej akceptacji podmiotu publicznego co do zastosowanych materiałów i urządzeń
i co do zgodności dokumentacji projektowej z umową, partner prywatny zobowiązany jest uzyskać
pisemną akceptację dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
Partner prywatny zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia podmiotu publicznego do dokumentacji
projektowej w określonym terminie.
Partner prywatny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Miasta kar umownych w przypadku nieprze-
kazania dokumentacji projektowej, nieuwzględnienia zmian bądź konieczności usunięcia wad.