80
Poradnik PPP
Partner
Prywatny
Podmiot
Publiczny
Wkład własny –
nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości
Projektowanie,
budowa
Umowa o PPP
Wynagrodzenie
Utrzymanie
Bank
Kredyt
Raty
Obiekt
sportowo-
-
rekreacyjny
Komercyjne
obiekty
towarzyszące
Zarządzanie
Utrzymaie
i zarządzanie
Wkład własny –
sprzedaż nieruchomości
Schemat 8. PPP z wykorzystaniem sprzedaży
Źródło: Opracowanie własne
2.3
Podział ryzyk pomiędzy partnerami
2.3.1
Rodzaje i podział ryzyk w PPP
Specyfiką projektów PPP jest optymalna alokacja ryzyka, tzn. że ryzyko zostaje przeniesione
na podmiot, który jest najlepiej przygotowany do zarządzania nim i dysponuje odpowied-
nimi do tego narzędziami. Prowadzi to do obniżenia łącznych kosztów Inwestycji, przy jed-
noczesnym zachowaniu najlepszego stopnia zabezpieczenia przed zajściem niekorzystnych
okoliczności. Prowadzi to do takiej struktury przedsięwzięcia, która będzie akceptowalna
przez każdego z uczestników, przy równoczesnej minimalizacji ryzyka projektu jako całości.
Analizy jakościowa ryzyka sprowadza się do oceny:
wpływu ryzyka na realizowane przedsięwzięcie;
prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka;
podziału ryzyka pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy alokacji ryzyka jest realna możliwość zarzą-
dzania przejętym zagrożeniem przez dany podmiot.
Eurostat definiuje trzy podstawowe grupy ryzyka, tj. ryzyko budowy, ryzyko dostępności
i ryzyko popytu.
Ryzyko budowlane
odnosi się do zdarzeń takich jak np. opóźnienie dostawy, niezacho-
wanie wymaganych standardów, dodatkowe koszty, braki techniczne, negatywne zdarzenia
zewnętrzne. Zobowiązanie podmiotu publicznego do rozpoczęcia regularnych płatności
na rzecz partnera prywatnego, bez brania pod uwagę rzeczywistego stanu danego aktywa,
oznacza przejęcie przez podmiot publiczny większości ryzyka związanego z budową.