78
Poradnik PPP
Wykonawca
Opłaty
Wkład Własny
Umowa o PPP
Zapłata sumy pieniężnej
Projektowanie
Wynagrodzenie
za roboty budowlane
Budowa
Pożytki
z Przedmiotu PPP
Zarządzanie
i eksploatacja
Finansowanie
Zarządzanie
Podmiot Publiczny
Partner Prywatny
Użytkownicy
Przedmiot PPP
Projektant
Operator
Finansujący
Schemat 5. PPP kontraktualne
Źródło: Opracowanie własne
2.2.4
Wykorzystanie dzierżawy, użytkowania i innych form
dysponowania nieruchomością w ramach modeli PPP
(
schematy)
Poniżej zaprezentowano przykładowe schematy PPP wykorzystujące różne formy w zakresie
dysponowania nieruchomością.
Podkreślić należy, że wybór danej formy przekazania nieruchomości, jako wkładu własnego
podmiotu publicznego, będzie skutkował koniecznością stosowania bezwzględnie obowią-
zujących przepisów określających daną formę. I tak np. w przypadku wyboru dzierżawy (lub
najmu) powstanie obowiązek uiszczania czynszu, w przypadku wyboru użytkowania – nie
będzie możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem jej obowiązywania co wynika
z faktu, że użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym – a nie prawem o charak-
terze obligacyjnym, z kolei w przypadku sprzedaży partner prywatny zobowiązany będzie
do zapłaty podmiotowi publicznemu ceny za sprzedawaną nieruchomość w wysokości nie
niższej niż wartość.