77
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Wykonawca
Finansujący
Projektant
Operator
Przedmiot PPP
Spółka PPP
Użytkownicy
Podmiot
Publiczny
Partner
Prywatny
Opłaty
Budowa
Finansowanie
Projektowanie
Zarządzanie
Wkład Własny
Dywidenda
Wynagrodzenie za roboty budowlane
Pożytki
z Przedmiotu PPP
Zarządzanie
i eksploatacja
Umowa o PPP
Zapłata sumy
pieniężnej
Wkład Własny
Dywidenda
Schemat 4. PPP instytucjonalne – spółka PPP
Źródło: Opracowanie własne
PPP bez spółki
Standardowe zobowiązania stron w ramach umowy o PPP określa art. 7 Ustawy o PPP, nakła-
dając na partnera prywatnego obowiązek zrealizowania przedsięwzięcia za wynagrodze-
niem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia
ich przez osobę trzecią.
Wobec powyższego świadczenie partnera prywatnego będzie zazwyczaj polegało na wy-
konaniu prac budowlanych lub realizacji określonych usług w połączeniu z utrzymaniem i/lub
zarządzaniem. Zobowiązanie podmiotu publicznego natomiast – na realizacji wspólnego
celu (np. poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci nieruchomości lub gotówki). Przy
czym, wszystkie zobowiązania stron określone zostaną w umowie o PPP.
Przykładową formułę PPP kontraktualne przedstawia poniższy schemat. Model zakłada,
że partner prywatny, na podstawie umowy o PPP zawartej z podmiotem publicznym zobowią-
zany jest do zaprojektowania (Projektant), finansowania (Bank), budowy (wykonawca) oraz
eksploatacji (Operator) przedmiotu PPP. Podmiot publiczny uczestnicy w przedsięwzięciu
poprzez wniesienie wkładu własnego oraz zapłatę sumy pieniężnej, która stanowi wynagro-
dzenie partnera prywatnego. Z tytułu świadczonych usług, partner prywatny pobiera opłaty
od użytkowników. Uprawniony jest również do pobierania pożytków z przedsięwzięcia.