76
Poradnik PPP
Podmiot
Publiczny
Użytkownik obiektu
sportowo-
-
rekreacyjnego
Bank
Partner
Prywatny
Wynajmujący
Najem
Koszty
eksploatacyjne
Czynsz najmu
powierzchni
komercyjnych
Kredyt
Przychody
Wynagrodzenie
Umowa o PPP
Udostępnienie
Czynsz
Umowa
poddzierżawy
Projektowanie,
budowa, remonty
Raty
Koszty eksploatacyjne
Komercyjne
obiekty
towarzyszące
Obiekt
sportowo-
-
rekreacyjny
Użytkowanie
Schemat 3. PPP w trybie Ustawy Pzp
Źródło: Opracowanie własne
2.2.3
PPP ze spółką i bez spółki
PPP ze spółką
Specyfika danego przedsięwzięcia może wykazywać, że optymalnym modelem realizacji
inwestycji jest współpraca stron w ramach spółki PPP. Dotyczyć to będzie w szczególności
przedsięwzięć wielopłaszczyznowych, które wymagają tworzenia dodatkowych struktur.
Warto przy tym pamiętać, że spółka PPP nie jest spółką celową powołaną przez partne-
ra/-ów prywatnych w celu ubiegania się o zawarcie umowy o PPP. Od spółki PPP należy
też odróżnić spółkę, powołaną przez partnera prywatnego, po zawiązaniu umowy, w celu
realizacji niektórych obowiązków.
Poniżej przedstawiono schemat obrazujący umowę o PPP, w której strony uzgodniły, że dla ce-
lów realizacji przedsięwzięcia, powołają spółkę PPP. Obydwie strony zobowiązane są wnieść
do spółki wkład własny oraz są uprawnione do dywidendy. Partner prywatny, na podstawie
umowy o PPP, zawartej z podmiotem publicznym zobowiązany jest do zaprojektowania (Pro-
jektant), sfinansowania (Bank), budowy (Wykonawca) oraz eksploatacji (Operator) przed-
miotu PPP. Podmiot publiczny oprócz wniesienia wkładu własnego zobowiązany jest również
do zapłaty sumy pieniężnej, która stanowi wynagrodzenie partnera prywatnego. Z tytułu
świadczonych usług, partner prywatny pobiera opłaty od użytkowników. Uprawniony jest
również do pobierania pożytków z przedsięwzięcia.