75
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Operator
Komercyjne
obiekty
towarzyszące
Obiekt
sportowo-
-
rekreacyjny
Partner
Prywatny
Podmiot
Publiczny
Bank
Wkład własny
Koszty
Umowa o zarządzanie
Zarządzanie
Kredyt
Wynagrodzenie
Projektowanie i budowa
Raty
Wynagrodzenie
Umowa o PPP
Przychody
Schemat 2. PPP w trybie Ustawy o koncesji
Źródło: Opracowanie własne
2.2.2
PPP w trybie zamówień publicznych
Model współpracy PPP zakładający wybór partnera prywatnego w oparciu o przepisy
Ustawy PZP stosowany jest co do zasady do realizacji projektów niedochodowych i kapita-
łochłonnych, takich jak np. budowa infrastruktury basenowej, drogowej, oświatowej.
Model PPP w trybie Ustawy PZP przedstawia poniższy schemat, zgodnie z którym przedmio-
tem PPP jest przedsięwzięcie składające się z infrastruktury publicznej (sportowo-rekreacyjnej)
i obiektów towarzyszących. Partner prywatny jest tutaj zobowiązany do sfinansowania przed-
sięwzięcia (Bank), zaprojektowania, budowy oraz utrzymania (od strony kosztowej) całej
wybudowanej infrastruktury, tj. administrowania obiektami, utrzymania ich w stanie niepo-
gorszonym, zarządzania kosztami. Zarządzanie powstałą infrastrukturą pozostaje po stronie
podmiotu publicznego, który zobowiązany jest również do zapłaty wynagrodzenia na rzecz
partnera prywatnego i wniesienia wkładu własnego w postaci nieruchomości oraz ewentual-
nie wkładu gotówkowego.
Ze względu na wysokość wynagrodzenia, które musi pokryć koszty utrzymania obiektu pu-
blicznego, partner prywatny jest wybierany w trybie zamówień publicznych.