74
Poradnik PPP
2)
BOT
(
Build-Operate-Transfer) buduj, eksploatuj, przekaż – partner prywatny buduje
i eksploatuje powstałą infrastrukturę w okresie trwania umowy. Po zakończeniu umowy
jej przedmiot zostaje przekazany podmiotowi publicznemu. Inwestycja jest finansowana
przez stronę publiczną, która jest również właścicielem powstałej w ramach inwestycji
infrastruktury;
3)
DBFM
(
Design-Build-Finance-Maintain) – projektuj, buduj, finansuj, utrzymuj – to model,
w którym partner prywatny buduje stosowną infrastrukturę, finansując samodzielnie pra-
ce projektowe i budowlane, a następnie utrzymuje obiekt od strony technicznej w okresie
trwania umowy. Zarządzanie komercyjne (czerpanie pożytków) przedmiotem umowy
realizowane jest poza umową lub jest pozostawione stronie publicznej;
4)
DBFO
(
Design-Build-Finance-Operate) – projektuj, buduj, finansuj, eksploatuj – cechą
charakterystyczną tego modelu współpracy jest to, że partner prywatny prócz zaprojek-
towania, wybudowania i utrzymania technicznego obiektu zobowiązany jest również
do jego zarządzania;
5)
BOO
(
Build-Own-Operate) buduj, posiadaj, eksploatuj – partner prywatny staje się
właścicielem powstałej infrastruktury;
6)
BTL
(
Build-Transfer-Lease) – buduj, przekaż, dzierżaw – podmiot prywatny finansuje
i realizuje inwestycję biorąc na siebie ryzyko przekroczenia kosztów i opóźnień w reali-
zacji inwestycji. Po uzyskaniu wymaganych w wyniku testów parametrów technicznych
inwestycji prawo własności zostaje przekazane stronie publicznej, a podmiot prywatny
zajmuje się eksploatacją obiektu w imieniu strony publicznej na mocy dzierżawy.
Wskazać przy tym należy, że jednym z modeli PPP może być realizacja przedsięwzięcia
z wykorzystaniem spółki PPP, o której mowa w art. 14 Ustawy o PPP.
2.2.1
PPP w trybie koncesji (formy organizacyjno-prawne)
Model PPP w trybie koncesji możliwy będzie do zastosowania najczęściej w przypadku
przedsięwzięć co do zasady rentownych i samofinansujących się, które pozwalają na takie
ukształtowanie wynagrodzenia partnera prywatnego by przede wszystkim pochodziło ono
z pożytków osiąganych z przedmiotu PPP (por. art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP). Przykładem tego
typu przedsięwzięć będą inwestycje, których zakres obejmuje również infrastrukturę komer-
cyjną generującą odpowiedni zysk.
Przykładowy schemat modelu PPP realizowanego w trybie Ustawy o koncesji przedstawia po-
niższy schemat. Wskazuje on na maksymalne zaangażowanie partnera prywatnego w reali-
zację przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (infrastruk-
tura co do zasady niedochodowa) i infrastruktury towarzyszącej (komercyjnej, pozwalającej
na rentowne zamknięcie inwestycji). Partner prywatny jest zobowiązany do sfinansowania
przedsięwzięcia (Bank), zaprojektowania, budowy oraz zarządzania wszystkimi obiektami
(
zarządzanie od strony kosztowej i przychodowej). Ze względu na to, że partner prywat-
ny czerpie przychody z realizacji przedsięwzięcia (pożytki), które stanowią przeważającą
część wynagrodzenia, został wybrany w trybie Ustawy o koncesji.