73
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
NPV
niezmodyfikowanego
PSC
NPV
konkurencyjnej
NPV
ryzyka przeniesionego
NPV
ryzyka zatrzymanego
NPV z umowy o PPP
NPV
ryzyka zatrzymanego
PSC
PPP
ilościowe VfM
neutralności
Źródło: Prezentacja „Value For Money (VFM) and the Public Sector Comparator (PSC)” – Kylee Anastasi
(
Consultant, World Bank Institute) – Public-Private Partnership in Infrastructure (PPPI) Workshop Qingdao
(
China) June 23–25, 2009
Realizacja przedsięwzięcia w modelu PPP jest korzystna dla interesu publicznego, gdy za-
pewnia wartość dodaną względem PSC.
2.2
Omówienie form prawno-organizacyjnych
PPP
Ustawa o PPP nie narzuca konkretnego modelu współpracy pomiędzy podmiotem publicz-
nym a partnerem prywatnym. Podmiot publiczny ma zatem względną swobodę wyboru od-
powiedniej do specyfiki określonego przedsięwzięcia formy jego realizacji. Należy jednak
pamiętać o tym, że najczęściej będzie ona uwarunkowana rozkładem zadań i ryzyk pomię-
dzy partnerów współpracy oraz sposobem sfinansowania przedsięwzięcia, które to czynniki
w nierozerwalny sposób łączą się z ukształtowaniem wynagrodzenia partnera prywatnego.
W tym kontekście formuła organizacyjno – prawna może być istotnie zróżnicowana.
Do najbardziej rozpowszechnionych w praktyce odmian PPP należy zaliczyć, m.in.⁸⁴:
1)
Model OM
(
Operate-Maintain) – eksploatuj i utrzymuj – partner prywatny eksploatuje
i utrzymuje przedmiot umowy będący własnością publiczną. Jest to typowy model kon-
cesyjny (koncesja na usługi);
84.
UNIDO „BOT. Buduj – eksploatuj – przekaż”. Poradnik”, wyd. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa,
1999
r., s. 11, M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym,
s. 82–83.