72
Poradnik PPP
Podstawowym zadaniem komparatora
PPS
jest sprawdzenie, czy dana inwestycja może zo-
stać potencjalnie zrealizowana w formule PPP. Wynikiem przeprowadzenia takiego skanu
są decyzje kierunkowe co do metody realizacji projektu inwestycyjnego, w tym określenie
celów i zapotrzebowania na wiedzę i konieczną ekspertyzę.
Celem komparatora
PPC
jest zbadanie opłacalności przedsięwzięcia realizowanego w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego (model hipotetyczny) w porównaniu z opłacalno-
ścią realizacji metodą tradycyjną. Niezbędne jest porównanie jakościowe i ilościowe modelu
tradycyjnego z co najmniej jednym, a często 2–3 modelami PPP, spośród których wybiera się
model optymalny.
Komparator
PSC
pozwala ocenić rzeczywistą opłacalność inwestycji, na podstawie ofert
złożonych w postępowaniu przetargowym i porównaniu ich z opłacalnością realizacji przed-
sięwzięcia wyłącznie przez podmiot publiczny. Pozwala to na ostateczne stwierdzenie czy
model PPP jest bardziej opłacalny niż metoda tradycyjna⁸².
Zakres PSC obejmuje m.in.
⁸³:
zdefiniowanie projektu referencyjnego, czyli najbardziej prawdopodobnej i najefektyw-
niejszej formy realizacji w ramach sektora publicznego, która mogłaby być zastosowa-
na w celu spełnienia wszystkich punktów specyfikacji założeń i celów przedsięwzięcia;
kalkulację niezmodyfikowanego (inaczej: podstawowego, surowego) PSC poprzez wy-
konanie prognozy przepływów pieniężnych dla projektu według metodologii DCF (zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych), na podstawie założeń projektu referencyjnego;
korektę związaną z tzw. neutralnością konkurencyjną – identyfikację wszelkich zalet
i wad, mających wpływ na pozycje kosztowe, jak i przychodowe przedsięwzięcia, od-
noszących się do przedsiębiorstwa publicznego z uwagi na samą publiczną formę jego
własności, ich kwantyfikację, określenie salda oraz kalkulacja wartości bieżącej prze-
pływów pieniężnych uwzględniającej korektę;
kalkulację ryzyka transferowanego, czyli szacunkową wartość tych rodzajów ryzyka
(
widzianych z perspektywy publicznej), które zostaną przeniesione na stronę prywat-
ną oraz kalkulację wartości bieżącej przepływów pieniężnych, związanych z ryzykiem
transferowanym;
kalkulację ryzyka zatrzymanego, czyli szacunkową wartość tych rodzajów ryzyka (lub
ich elementów), których nie można przenieść na stronę prywatną oraz kalkulację warto-
ści bieżącej przepływów pieniężnych związanych z ryzykiem zatrzymanym;
kalkulacja całkowitego PSC poprzez zsumowanie wartości bieżących przepływów pie-
niężnych dla niezmodyfikowanego PSC, neutralności konkurencyjnej, ryzyka transfero-
wanego oraz ryzyka zatrzymanego.
82.
Por. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych”, Ministerstwo Gospodarki
i Pracy Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005, s. 9
83.
Por. Partnerships Victoria Public Sector Comparator Technical Note, Guidance Material, June 2001, Depart-
ment of Treasury and Finance, State of Victoria, Australia wraz z uzupełnieniem z 2003 r.,
PSC = niezmodyfikowany PSC + neutralność konkurencyjna + ryzyko transferowa-
ne + ryzyko zatrzymane