71
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Przykładami wartości dodanej mogą być⁸¹:
transfer ryzyka na stronę, która jest w stanie najlepiej nim zarządzać,
innowacyjność rozwiązań technicznych, organizacyjnych,
integracja – realizacja wszystkich etapów projektu np. zaprojektowanie, wybudowanie
oraz zarządzanie przez jeden podmiot,
zagwarantowanie profesjonalnego zarządzania,
lepsza identyfikacja potrzeb klientów i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych
zasobów,
jakość usługi,
potencjał umożliwiający alternatywne wykorzystania aktywów projektu,
dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
wpływ projektu na jakość życia społeczeństwa.
Wartość dodaną można określić:
ilościowo
w wartościach pieniężnych;
jakościowo
dokonuje się opisu korzyści niemierzalnych.
Ocena czynników jakościowych wymaga:
identyfikacji istotnych czynników, które nie zostały zawarte przy sporządzaniu modelu
PSC,
wpływu czynników jakościowych na wartość oferty partnera prywatnego.
Czynniki jakościowe są zwykle bardzo trudne do wyrażenia w wartościach pieniężnych
i są związane także z zagwarantowaniem ochrony interesu publicznego. Ich ocena jest
szczególnie ważna w przypadku, gdy najniższe wartościowo oferty partnera prywatnego
są na podobnym poziomie, co wartość modelu PSC.
Podstawowym narzędziem analitycznym dającym odpowiedź na temat wartości dodanej
do projektu ujętej ilościowo jest porównanie korzyści z realizacji przedsięwzięcia w PPP z od-
powiednim komparatorem.
Możemy wyróżnić trzy typy komparatorów:
1)
Public Private Scan (PPS)
2)
Public Private Comparator (PPC)
3)
Public Sector Comparator (PSC)
.
Pierwsze dwa komparatory wykorzystywane są na etapie przeglądu i przygotowania przed-
sięwzięcia, natomiast trzeci – w trakcie prowadzonego postępowania. Ich szczegółowość
i dokładność jest zależna od etapu realizacji projektu, w którym się pojawiają.
81.
G. Tryc, „Metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego (PSC) dla projektu
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.”, Warszawa, grudzień 2010 r.