70
Poradnik PPP
Drzewo decyzyjne
metoda polega ma przypisaniu konkretnym zdarzeniom prawdopo-
dobieństwa ich wystąpienia, a następnie wyznaczenie łącznej wartości prawdopodobień-
stwa dla różnych schematów sekwencji zdarzeń.
Dobór metod analizy. Problemy związane z oceną ryzyka
Wybór właściwej metody uzależniony jest przede wszystkim od dostępności informacji i da-
nych dotyczących ryzyka związanego realizacją podobnych projektów lub danych historycz-
nych umożliwiających zastosowanie danej metody. Przy doborze metody należy również
uwzględnić cel i etap, na którym jest sporządzana analiza, skalę i stopień złożoności przed-
sięwzięcia, a także zasadność ekonomiczną kosztów wykonania analizy.
Należy podkreślić, że im mniej jest dostępnych danych do szacowania ryzyka, a bardziej
złożonej metody analizy oczekujemy, tym większe pociąga za sobą nakłady pracy, a tym sa-
mym koszty wykonania analiz. Warto jednak ponieść nawet wysoki koszt analiz, jeżeli okaże
się on niewspółmiernie niższy od skali oszczędności, możliwych do uzyskania dzięki prawi-
dłowej i efektywnej identyfikacji i alokacji ryzyka oraz właściwego zarządzania ryzykiem.
Brak dostępności danych historycznych na temat podobnych projektów, realizowanych w PPP,
wynika przede wszystkim ze słabego zaawansowania realizacji takich projektów w Polsce.
Należy mieć nadzieję, że w Polsce rynek ten będzie się rozwijał podobnie jak w krajach
zachodnich, a liczba i wartość projektów PPP w ciągu najbliższych kilku lat zwielokrotni się.
Potrzebne jest tutaj wsparcie instytucji, które odpowiedzialne są za upowszechnianie PPP, aby
podjęły się trudu archiwizowania informacji o wdrażanych projektach i publikacji opracowań
statystycznych zdarzeń, wpływających na ocenę ryzyka przedsięwzięć. Bardzo pomocne by-
łoby również przeprowadzenie analiz statystycznych, porównujących efektywność realizacji
i eksploatacji podobnych przedsięwzięć.
Analiza ryzyka nie kończy się w momencie podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia,
czy też zawarcia umowy. Nie należy zapominać o systematycznym monitorowaniu projektu
po jego wdrożeniu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu zmienia się. Prawidłowa ocena
ryzyka na podstawie zebranych doświadczeń pozwoli na efektywniejsze zarządzanie ryzy-
kiem, w tym także eliminowanie lub zabezpieczanie nowych zidentyfikowanych rodzajów
ryzyka, bądź obniżenie kosztów już stosowanych zabezpieczeń.
V. Value for Money. Ocena korzystności realizacji przedsięwzięcia
w oparciu o komparatory.
Każdorazowo podmiot publiczny powinien wykazać, że wybrana przez niego formuła reali-
zacji inwestycji daje najwyższą jakość w stosunku do ceny świadczonej usługi w porównaniu
z formułą tradycyjną – publiczną.
Głównym celem PPP jest zapewnienie wartość dodanej (ang. „Value for Money”, w skrócie
VfM) dla sektora publicznego, która jest tworzona na każdym etapie realizacji projektu⁸⁰.
80.
Por. J. Delmon, op. cit., s. 13–15, E. Yescombe, op. cit., s. 110, M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski,
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 99–101,B. Korbus (red.), op. cit., s. 80.