68
Poradnik PPP
Tabela 2. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki czasowe
Skala Definicja
Opis
Etap planowania, przygotowania
i budowy
Etap eksploatacji projektu
1
Nieznaczące
Maksymalnie jednomiesięczne opóźnienie
w realizacji względem ustalonego harmono-
gramu
Kilkudniowe zakłócenia działalności/ pracy
kluczowej instalacji
2
Niewielkie
1–3
miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
Maksymalnie 2 tygodniowy przestój działal-
ności/ pracy kluczowej instalacji
3
Istotne
3–6
miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
Maksymalnie miesięczny przestój działalno-
ści/ pracy kluczowej instalacji
4
Duże
6–12
miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
1-6
miesięczny przestój działalności/pracy
kluczowej instalacji
5
Bardzo duże
Ponad 12 miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
Ponad 6 miesięczny przestój działalności/
pracy kluczowej instalacji
Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki refutacyjne (niekorzystne relacje w mediach)
Skala Definicja
Opis
1
Nieznaczące
Krótkoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – tydzień.
2
Niewielkie
Istotny wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – do trzech miesięcy.
3
Istotne
Długoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – powyżej trzech
miesięcy. Krótkoterminowy wpływ krajowy – poniżej tygodnia.
4
Duże
Istotny wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – do trzech miesięcy.
5
Bardzo duże
Długoterminowy wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – powyżej trzech
miesięcy.
Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
Skala Definicja
Opis
1
Rzadkie
Poniżej 10% szansy wystąpienia
2
Mało
prawdopodobne
Poniżej 25% szansy wystąpienia
3
Możliwe
Poniżej 50% szansy wystąpienia
4
Prawdopodobne Poniżej 75% szansy wystąpienia
5
Prawie pewne
Powyżej 75% szansy wystąpienia
Źródło: opracowanie własne
Analiza ilościowa
prowadzi do określenia miar ryzyka i oszacowania ich wartości. Realizowana jest głównie na dro-
dze statystycznej. Podstawową zmienną określającą opłacalność inwestycji jest stopa zwrotu z zaangażowanego