5
Spis treści
4
Przedstawienie dobrych praktyk PPP z zakresu infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej......................................................................................................................126
4.1
Przykładowe inwestycje sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach PPP i w trybie
ustawy o koncesji w Polsce ........................................................................................................ 129
4.1.1
Przebieg procedury PPP.................................................................................................. 130
4.1.2
Model PPP........................................................................................................................ 136
4.1.3
Słabe i mocne strony....................................................................................................... 138
5
Bibliografia.........................................................................................................................140
6
Spis wykresów, schematów i tabel ..................................................................................143