67
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
ocen, które można przypisać do obu kategorii jest ocena:
wysokie
,
średnie,
niskie
.
W wielu
przypadkach stosuje się jednak bardziej złożony podział.
Poniżej przedstawiono przykładowe skale ocen wpływu ryzyka na przedsięwzięcie:
Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia:
rzadkie
mało prawdopodobne
możliwe
prawdopodobne
prawie pewne
Uproszczona analiza jakościowa sprowadza się jedynie do oceny opisowej wielkości ryzyka,
związanego z danym przedsięwzięciem. Wyniki analizy można zestawić w formie mapy
ryzyka. Analiza taka w niektórych sytuacjach może okazać się wystarczająca dla oceny,
która ze stron, uczestniczących w przedsięwzięciu, przejmuje więcej ryzyka danego rodzaju.
Nieco bardziej zaawansowana jest analiza, kwantyfikująca wartość ryzyka na bazie oceny
jakościowej. Odbywa się to poprzez przypisanie poszczególnym ocenom (według przyjętej
skali) odpowiednich wielkości procentowych.
Niestety, nie ma w tym zakresie jednoznacznych zasad stopniowania i szacowania ocen.
Zależy to na ogół od wypracowanej praktyki i upowszechnionych standardów. Metodologia
oceny może być dostosowana do specyfiki danego przedsięwzięcia. Ważne jest jednak, aby
skala ocen i ich opis zostały dobrze zdefiniowane przed rozpoczęciem oceny.
Przykładową propozycję definiowania skali ocen dla wpływu ryzyka i dla prawdopodobień-
stwa zdarzeń przedstawiają poniższe tabele
⁷⁹
.
Skala Definicja
Opis
1
Nieznaczące
Wzrost kosztów / utrata przychodów: < 1 tys. zł
2
Niewielkie
Wzrost kosztów / utrata przychodów: 100 tys. zł – 1 mln zł
3
Istotne
Wzrost kosztów / utrata przychodów: 1 mln zł – 10 mln zł
4
Duże
Wzrost kosztów / utrata przychodów: 10 mln zł – 50 mln zł
5
Bardzo duże
Wzrost kosztów / utrata przychodów: > 50 mln zł
Tabela 1. Przykładowa skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki finansowe
Źródło: opracowanie własne
79.
Na podstawie propozycji definiowania skali ryzyka zaproponowanej w: „Analiza ryzyka dla projektów
budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, opracowanej przez Aon Polska Spółka z o.o.
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
-
spodarka_odpadami/Documents/Podrecznik_analiza_ryzyka_180111.pdf.