66
Poradnik PPP
finansowym (jak np. w przypadku projektów z zakresu infrastruktury sportowej), jest korzyst-
ne ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia.
Jeżeli na poziomie finansowym i oceny ryzyka nie można jednoznacznie wykazać korzystno-
ści PPP względem modelu tradycyjnego, analiza ekonomiczna może okazać się decydująca
dla podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w PPP⁷⁷.
Struktura analizy ekonomicznej
Identyfikacja kosztów, zagrożeń i korzyści społeczno-ekonomicznych przedsięwzięcia,
Kwantyfikacja kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych,
Obliczenie wskaźników efektywności społeczno-ekonomicznej przedsięwzięcia (ENPV,
ERR, B/C).
IV. Analiza ryzyka
Analizę ryzyka (szacowany czas trwania analiz ok. 2 miesięcy)⁷⁸ przeprowadza się w for-
mie analizy jakościowej i ilościowej.
Analiza jakościowa
sprowadza się do identyfikacji rodzajów ryzyka wystąpienia zdarzeń,
które mogą wpłynąć na niekorzystne odchylenie rzeczywistych rezultatów realizacji przedsię-
wzięcia względem przewidywanych, oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zdarzeń
oraz oszacowania ich potencjalnych skutków.
W analizie jakościowej możemy jedynie opisowo ująć poszczególne rodzaje ryzyka, wyko-
rzystując do tego szereg dostępnych narzędzi, takich jak badania marketingowe lub ogól-
nodostępne źródła informacji i bazy danych. Szczególnie przydatne mogą okazać się in-
formacje o projektach porównywalnych lub podobnych. Należy tutaj brać pod uwagę nie
tylko aspekty branżowe, ale również aspekty organizacyjno-finansowe, tj. przedsięwzięcia
realizowane w formule PPP.
Niestety, o ile dość łatwo jest obecnie powołać się na przykłady i doświadczenia podob-
nych projektów, realizowanych przez podmioty publiczne lub też zbliżone projekty prywatne,
to jednak jeszcze przez długi okres będziemy mieć do czynienia z deficytem wdrożonych
projektów PPP, a jeszcze dłużej z pozyskaniem danych o doświadczeniach tych projektów
w zaawansowanej fazie eksploatacji. Dlatego na obecnym etapie bardziej rzetelna może
okazać się analiza przeprowadzona przez odpowiednio dobrany zespół ekspertów, posia-
dających wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, związanych z realizacją projektu.
Analiza jakościowa ma charakter głównie subiektywny, a jej jakość zależy przede wszystkim
od doboru metody analizy.
W analizie jakościowej ocenę wpływu ryzyka na przedsięwzięcie oraz prawdopodobień-
stwa wystąpienia danego zdarzenia przeprowadza się zazwyczaj poprzez przypisanie im
opisowych ocen w kilkustopniowej skali (minimum trzystopniowej). Najprostszym zestawem
77.
Metodologia – źródło: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej: Przewodnik
do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych, Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności
oraz Instrument Przedakcesyjny. Raport końcowy przedłożony przez TRT Trasporti e Territorio oraz CSIL Cen-
tre for Industrial Studies 16.6.2008 r.
78.
Por. Ścieżka dojścia, op. cit.