65
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości pozwala ustalić, jak zmiany pewnych czynników (o określoną procento-
wo wartość) wpływają na trwałość finansową inwestycji. Polega na przeprowadzeniu prób,
jak zmiana jednego czynnika (przy niezmienionych pozostałych) wpływa na parametry opi-
sujące rentowność przedsięwzięcia.
Procedura analizy wrażliwości:
1)
identyfikacja oraz kategoryzacja zmiennych,
2)
eliminacja zmiennych w pełni zależnych,
3)
analiza oddziaływania poszczególnych czynników, umożliwiająca wyselekcjonowanie
tych, które charakteryzują się małą elastycznością (analiza elastyczności),
4)
wybór zmiennych decydujących (krytycznych),
5)
Zgodnie z metodologią CBA (cost benefits analysis) za krytyczne uznaje się te zmienne,
w przypadku których zmiana ich wartości o ± 1% w stosunku do scenariusza podsta-
wowego, wywołuje zmianę wartości bazowej IRR o ± 1 punkt procentowy oraz NPV
o ± 5%,
6)
symulacja wpływu zmiany zmiennych krytycznych (np. o ± 20%, ± 10%) na wartości
wskaźników rentowności.
Do najczęściej wykonywanych testów wrażliwości wykorzystuje się następujące
zmienne:
wysokość nakładów inwestycyjnych,
uzyskane warunki finansowania (np. koszt zaciągniętego kredytu),
cenę jednostkową usługi, liczbę sprzedanych usług/poziom prognozowanych
przychodów⁷⁵,
koszt jednostkowy, zużycie/poziom prognozowanych kosztów zmiennych⁷⁶,
stopę inflacji.
III. Analiza ekonomiczna
Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomiczne-
go dobrobytu regionu lub kraju. Dokonuje się jej z punktu widzenia interesów ogółu ludności
(
miasta, regionu lub kraju), w przeciwieństwie do analizy finansowej, która przyjmuje jedynie
punkt widzenia podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Przepływy finansowe korygowane są o efekty fiskalne, tj. podatek dochodowy oraz efekty
zewnętrzne, tj. ekonomiczne koszty i korzyści społeczeństwa wynikające z realizacji projektu.
Dzięki temu, przedsięwzięcie, choć często nieopłacalne do realizacji pod względem czysto
75.
W zależności od charakterystyki projektu, w praktyce analizę wrażliwości przeprowadza się ze względu
na szczegółowe zmienne, specyficzne dla danego projektu, jeżeli okażą się dla niego krytyczne (np. cena
energii elektrycznej, cena ogrzewania, cena za świadczenie poszczególnych usług, frekwencja, wynagro-
dzenia osobowe itp.).
76.
Por. przypis powyżej.