64
Poradnik PPP
charakter współpracy wynikającej z Umowy o PPP, wybór oferty najkorzystniejszej dla pod-
miotu publicznego nie może opierać się wyłącznie na kryterium „najniższej ceny”, lecz powi-
nien zakładać sukces obydwu stron zgodnie z zasadą „win-win”.
Stopa zwrotu oczekiwana przez potencjalnych inwestorów prywatnych zależeć będzie
od specyfiki przedsięwzięcia, ryzyka branży, ryzyka kraju i często ma charakter subiektyw-
ny (każdy inwestor może oczekiwać innej stopy). Do oszacowania granicznej oczekiwanej
stopy zwrotu, która w modelu finansowym stanowi stopą dyskontową dla prognozowanych
przepływów pieniężnych partnera prywatnego, stosuje się metodę porównawczą, tj. bench-
marking stóp zwroty osiąganych na rynku z alternatywnych inwestycji lub bardziej zaawan-
sowana metodologia wyceny aktywów kapitałowych (CAPM, capital asset pricing model)⁷².
Należy przy tym pamiętać, że przedsięwzięcie musi również mieścić się w warunkach finan-
sowania banków i innych instytucji finansowych (bankability)⁷³ – co jest podstawą do prze-
prowadzenia konsultacji rynkowych.
Do porównania efektywności (efekty / koszty) projektu tradycyjnego i PPP służą wypraco-
wane w teorii i stosowane w praktyce narzędzia, m.in. komparatory
PPS (Public Private
Scan), PPC (Public Private Comparator) i PSC (Public Sector Comparator)
stosowane
na różnych etapach oceny korzystności realizacji inwestycji w PPP. Zastosowanie komparato-
rów zostanie szerzej omówione w dalszej części opracowania.
Metodologia DCF w analizie finansowej
Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepły-
wów środków pieniężnych. (ang.
Discounted Cash Flow, dalej DCF)
.
Zgodnie z definicją
Komisji Europejskiej, określoną w
Metodologii CBA
,
metodologia DCF charakteryzuje się
następującymi cechami⁷⁴:
obejmuje skonsolidowaną analizę finansową, z punktu widzenia równocześnie właści-
ciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego (operatora infrastruktury), w przy-
padku, gdy są oni odrębnymi podmiotami,
bierze co do zasady wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę
pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany projekt (wyjątek: definicja nakła-
dów inwestycyjnych na realizację projektu uwzględniająca wkład niepieniężny).
uwzględnia przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane
i ujęte w danym okresie odniesienia (wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne na realiza-
cję projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia – powinny one zo-
stać uwzględnione w pierwszym roku odniesienia w wartościach niezdyskontowanych),
uwzględnia wartość rezydualną, w przypadku, gdy okres ekonomicznej użyteczności
środków trwałych projektu przekracza przyjęty okres odniesienia,
uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych
z różnych lat.
72.
Por. E. Yescombe, op. cit., s. 148–157, Por. J. Delmon, op. cit., s. 59.
73.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 107, J. Delmon, op. cit., s. 121–122.
74.
Por. także E. Yescombe, op. cit. s. 89–90.