63
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Analiza prawna, przeprowadzona dla rekomendowanego wariantu realizacji przedsięwzię-
cia, w odróżnieniu od analiz wielowariantowych, ma na celu zaprezentowanie rozwiązań
prawnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia w konkretnym, wybranym wariancie
organizacyjno-prawnym.
Powinna szczegółowo określać podział obowiązków i praw pomiędzy partnerów współpra-
cy ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i specyfiki przedsięwzięcia. Dodatkowo, analiza
winna jasno wskazywać tryb wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza z podaniem
poszczególnych kroków procedury, harmonogramu jej przeprowadzenia oraz istotnych po-
stanowień umowy, do której zastosowanie będą miały przepisy Ustawy o PPP oraz w za-
kresie nieuregulowanym w tej ustawie przepisy ustawy, na podstawie której nastąpi wybór
partnera prywatnego.
Mając przy tym na uwadze fakt, że większość istotnych elementów współpracy, takich jak
np. zasady wniesienia wkładu własnego, sposób zapłaty wynagrodzenia partnerowi pry-
watnemu, czy podział ryzyka, zostaną sprecyzowane dopiero na późniejszym etapie postę-
powania, w analizie prawnej powinno się wskazać wyłącznie rekomendowane rozwiązania
w przedmiotowym zakresie, najbardziej korzystne z punktu widzenia podmiotu publicznego,
które zostaną przedstawione w Opisie potrzeb i wymagań lub w ogłoszeniu.
II. Analiza finansowa
Zasadnicze analizy finansowe zmierzają do sprecyzowania warunków finansowych dla jed-
nego rekomendowanego modelu realizacji przedsięwzięcia, który będzie stanowił podstawę
do ogłoszenia postępowania na wybór partnera. Jednak, ze względu na konieczność uza-
sadnienia wyboru optymalnej formuły, może być wymagane przeprowadzenie analizy dla
1–2
wariantów alternatywnych (szacowany czas trwania analiz 2–3 miesiące)⁷¹.
Przykładowa struktura analiz finansowych dla przedsięwzięcia PPP może zawie-
rać m.in. następujące elementy:
Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia – (szacunki oraz warianty),
Źródła finansowania projektu (alternatywne rozwiązania),
Program sprzedaży, kalkulacja przychodów,
Prognoza kosztów eksploatacyjnych,
Rachunek zysków i strat (opcjonalnie bilans),
Rachunek przepływów pieniężnych, z podziałem na przepływy poszczególnych
partnerów,
Analiza wskaźników efektywności inwestycji (NPV, IRR).
Analizy muszą uwzględniać interes inwestora/partnera prywatnego, tj. wykazywać, że przy
określonych założeniach partner prywatny ma szanse ma uzyskanie akceptowalnej we-
wnętrznej stopy zwrotu z przedsięwzięcia (IRR partnera prywatnego nie niższe niż minimalna
oczekiwana stopa zwrotu). Zawarcie umowy PPP będzie możliwe tylko wówczas, gdy warun-
ki brzegowe w zakresie wymagań podmiotu publicznego będą stwarzały przestrzeń do osią-
gnięcia przez partnera prywatnego oczekiwanej stopy zwrotu. Ze względu na długotrwały
71.
Por. Ścieżka dojścia, op. cit.