62
Poradnik PPP
2.1.2
Przygotowanie analiz zasadniczych
Analizy zasadnicze przygotowywane są podjęciu decyzji przez podmiot publiczny o realiza-
cji przedsięwzięcia w formule PPP po przeprowadzeniu analiz wstępnych. Decyzja to może
jeszcze ulec zmianie na etapie zarówno analitycznym, jak i w trakcie procedury wyboru. Etap
analiz zasadniczych dzieli się na dwie części: teoretyczną (w ramach której opracowuje się
analizy prawne, finansowe, ryzyka i techniczne) i praktyczną (w ramach której konfrontuje
się wyniki analiz z rynkiem podczas konsultacji rynkowych oraz przeprowadza konieczne,
ze względów rynkowych i korzystne dla interesu publicznego, modyfikacje w analizach).
Należy pamiętać, że analizy zasadnicze powinny być aktualizowane na najważniejszych
etapach przygotowań do zawarcia umowy o PPP, co najmniej, np. po przeprowadzeniu kon-
sultacji rynkowych, w trakcie negocjacji, przed wyborem oferty najkorzystniejszej w celu mo-
nitoringu czy potrzeby, określone przez podmiot publiczny na wstępnym etapie analiz, są za-
spokajane poprzez propozycje kandydatów podczas negocjacji, a wymagania, wskazane
na początku postępowania na wybór partnera prywatnego (w Opisie potrzeb i wymagań)
są zachowane w Opisie warunków. Kolejne etapy postępowania przygotowawczego oraz
procedury wyboru partnera prywatnego powinny stanowić kontynuację wcześniejszych zało-
żeń. Jeśli założenia zostały zmienione, powinno mieć to swoje uzasadnienie⁶⁶. Jest to szcze-
gólnie istotne z uwagi na długotrwałość etapu przeprowadzania analiz właściwych, która
trwa od 1 roku do niekiedy ponad 2 lat⁶⁷.
I. Analiza prawna
Analiza prawna (szacowany czas trwania analiz 2 miesiące)⁶⁸ służy określeniu dopuszczal-
ności określonych rozwiązań prawnych w kontekście analizy finansowo-ekonomicznej⁶⁹ i po-
winna szczegółowo określać m.in.⁷⁰:
Podstawy prawne wykonalności wariantu (główne założenia),
Prawa i obowiązki partnerów współpracy,
Procedurę wyboru inwestora prywatnego,
Wyszczególnienie istotnych postanowień umowy,
Określenie zasad wnoszenia wkładu własnego,
Określenie zasad wynagrodzenia partnera prywatnego/koncesjonariusza,
Analizę skutków prawnych oraz warunków przekazania składników majątkowych
na początku i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
Warunki ryzyka prawnego,
Harmonogram realizacji.
66.
Por. T. Korczyński, A. Kozłowska, K. Kozłowski, A. Mednis, A. Nowaczek, op. cit., s. 130–131.
67.
Por. Ścieżka dojścia, op. cit.
68.
Por. tamże.
69.
Należy zwrócić uwagę, że mimo przyjęcia określonej kolejności, analizy te powinny być przygotowywane
równocześnie. W praktyce analiza prawna jest opracowywana nieco później, ponieważ przesądza o do-
puszczalności rozwiązań biznesowych (wynikających z analizy finansowo-ekonomicznej), por. M. Moszoro,
op. cit., s. 210–211, E. Yescombe, s. 92, B. Korbus (red.), op. cit., s. 80.
70.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 118–119, B. Korbus (red.), op. cit., s. 80.