61
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Głównym założeniem przeprowadzenia każdej (również wstępnej) wielowariantowej ana-
lizy prawnej jest porównanie możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia i wybranie
wariantu najbardziej efektywnego w obowiązującym stanie prawnym, ze szczególnym
uwzględnieniem interesu publicznego.
Mówiąc o wielowariantowości, mamy na myśli warianty realizacji inwestycji (metodą tra-
dycyjną, poprzez PPP, koncesję, spółkę prawa handlowego i inne), ale również warianty
w ramach PPP (ze spółką PPP, bez spółki PPP, koncesja)⁶².
W świetle powyższego, każda wielowariantowa analiza prawna powinna wskazywać
akty prawne, w oparciu o które nastąpi ocena stanu prawnego realizacji przedsięwzięcia,
opis stanu prawnego składników majątkowych oraz zasady ich zwrotu, ze szczególnym
uwzględnieniem stanu sprawnego nieruchomości dostępnych pod inwestycję, stanowiących
potencjalny wkład własny podmiotu publicznego (dodatkowo – identyfikację dostępnych
instrumentów finansowych niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację
przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu wpływu analizowanych źródeł finansowania na budżet
jednostek sektora finansów).
Ponadto, kluczowym elementem każdej wielowariantowej analizy prawnej jest
wstępna ma-
tryca ryzyk prawnych,
zawierająca wszystkie najistotniejsze dla danego przedsięwzięcia
ryzyka z prawidłową ich alokacją pomiędzy podmiot publiczny a partnera prywatnego⁶³.
Należy pamiętać o przeprowadzeniu analizy budżetu pod kątem możliwości absorpcji przez
budżet podmiotu publicznego, zobowiązań, wynikających z zawarcia umowy o PPP. Analiza
ta została zaliczona do analiz wstępnych, ze względu na to, że jej wczesne przeprowadze-
nie pozwoli na efektywniejsze przygotowanie zasadniczej analizy finansowej albo na wy-
cofanie się przez podmiot publicznych z dalszych prac przygotowawczych bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Cel przeprowadzania analizy budżetu to:
Zbadanie, jakie są możliwości optymalnego wykorzystania zasobów majątkowych
podmiotu publicznego;
Oszacowanie wpływu realizacji przedsięwzięcia na deficyt budżetu.
Wnioski z analizy powinny doprowadzić do zwiększenia efektywności finansów podmiotu
publicznego z tytułu zaangażowania w przedsięwzięcie.
Po zakończeniu analiz wstępnych, podmiot publiczny, w zależności od wyników analiz,
może podjąć decyzję o wyborze doradcy, który będzie współpracował z nim przy realizacji
przedsięwzięcia⁶⁴. Doradca powinien posiadać doświadczenie w przygotowaniu/realizacji
projektów PPP, w tym dla danej branży, zdolność do wykonania zamówienia oraz powinien
przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk Doradcy⁶⁵.
62.
Por. B. Korbus (red.), op. cit., s. 80.
63.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 106–114.
64.
Por. J. Delmon, Private Sector Investment in Infrastructure. Project Finance, PPP Projects and Risk, The World
Bank and Kluwer Law International, 2009, s. 25, B. Korbus (red.), op. cit., s. 78.
65.
Za: Ścieżka dojścia, op. cit., por. tak samo B. Korbus (red.), bez podania źródła, op. cit., s.78. Kodeks Do-
brych Praktyk Doradcy, opracowany przez Centrum PPP, dostępny jest na stronie
.