60
Poradnik PPP
Ewentualne badania marketingowe powinny zostać przeprowadzone w celu:
Uzyskania informacji od społeczności lokalnej na temat poparcia planowanej inwestycji,
Uzyskania informacji na temat wydatków, jakie gotowi są ponieść przyszli użytkownicy
w celu skorzystania z usług, jakie będzie generowało przedsięwzięcie,
Uzyskania informacji, jakiego standardu usług oczekują przyszli użytkownicy.
Celem i głównym wnioskiem, wypływającym z badań, powinna być odpowiedź na pytanie,
czy realizacja projektu jest opłacalna i uzasadniona w świetle preferencji respondentów oraz
możliwości finansowych podmiotu publicznego, co, w przypadku np. obiektu sportowego,
w szczególności oznacza:
Poznanie zainteresowania mieszkańców i turystów budową obiektu sportowo-rekreacyj-
nego oraz zainteresowania korzystaniem z jego usług,
Określenie preferowanego profilu obiektu (programu funkcjonalnego),
Określenie akceptowalnego poziomu cen usług,
Zebranie informacji, stanowiących podstawę do oszacowania frekwencji.
Na tym etapie warto również przeprowadzić wstępne badanie rynku inwestorów (szacowa-
ny czas trwania ok. 2 miesięcy)⁵⁹. Badanie to przeprowadza się w celu uzyskania informa-
cji o preferowanych przez rynek modelach realizacji danego typu przedsięwzięć. Pomaga
to w przeprowadzeniu kolejnych analiz w zakresie wariantów, które odpowiadają zaintere-
sowaniu potencjalnych partnerów prywatnych, ale jednocześnie są korzystne dla interesu
publicznego.
2)
Wstępne analizy prawno-finansowe
Wstępne analizy (szacowany czas trwania analiz 2–3 miesiące)⁶⁰ powinny określić ramy
organizacyjne oraz finansowe oraz zakres planowanego przedsięwzięcia, w tym usług, które
będą świadczone przez partnera prywatnego⁶¹. Analizy te mogą zawierać w szczególności:
Opis stanu prawnego nieruchomości bądź innych składników majątkowych, które mają
być przedmiotem wkładu własnego podmiotu publicznego,
Określenie zasad wnoszenia wkładu własnego,
Analiza skutków prawnych oraz warunków przekazania składników majątkowych
na początku i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
Analizę montaży finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na reali-
zację inwestycji,
Określenie wymogów proceduralnych i ryzyka prawnego.
Wynikiem analiz powinno być również opracowanie harmonogramu prac nad
przygotowaniem realizacji projektu.
59.
Por. Ścieżka dojścia, op. cit.
60.
Por. tamże.
61.
Por. B. Korbus (red.), op. cit., s. 79, T. Korczyński, A. Kozłowska, K. Kozłowski, A. Mednis, A. Nowaczek, op.
cit., s. 129.