59
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Analizy zasadnicze – to
analizy wielowariantowe w zakresie:
Analizy rynku, w tym market testing;
Analizy prawnej;
Analizy finansowo-ekonomicznej;
Analizy wrażliwości;
Analizy ryzyka;
Analizy wskaźnika PPC – Public-Private Comparator – komparator publiczno-prywatny
porównanie hipotetycznego modelu PPP z modelem tradycyjnym
Celem tego etapu jest opracowanie modelu biznesowego i wybór optymalnej formuły praw-
nej biznesowej realizacji projektu oraz
rekomendacja dalszej fazy albo zaniechanie
prac, oraz wskazanie najbardziej efektywnego modelu realizacji.
Zakres i stopień szczegółowości analiz zależy od wielkości planowanego przedsięwzięcia.
Oznacza to, że nie dla każdego przedsięwzięcia należy przygotować ten sam pakiet analiz,
o tak samo szczegółowej zawartości.
2.1.1
Przygotowanie analiz wstępnych
1)
Analiza potrzeb podmiotu publicznego
Zakres analizy potrzeb związany jest a koncepcją przedsięwzięcia, analizą otoczenia ryn-
kowego oraz ewentualnymi badaniami marketingowymi (w zależności od specyfiki przed-
sięwzięcia). Wyniki analizy potrzeb, które zostaną uszczegółowione na późniejszym etapie
analiz, będą stanowiły podstawę do opracowania Opisu potrzeb i wymagań w postępowa-
niu na wybór partnera prywatnego.
W ramach analizy potrzeb
57
(
szacowany czas trwania analiz 2–4 miesiące)
⁵⁸
po-
winny zostać wykonane następujące analizy:
Określenie zakresu i celów przedsięwzięcia (w tym badania marketingowe wśród przy-
szłych użytkowników),
Analiza bezpośredniego otoczenia rynkowego przedsięwzięcia, w tym wstępna anali-
za rynku docelowego,
Rekomendacja działań związanych z planem marketingowym,
Wstępna analiza zasadności realizacji przedsięwzięcia i rekomendacja hierarchii ce-
lów podmiotu publicznego związanych z realizacją przedsięwzięcia,
Lokalne uwarunkowania przedsięwzięcia (lokalizacja, zapotrzebowanie, demografia),
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia.
57.
T. Korczyński, A. Kozłowska, K. Kozłowski, A. Mednis, A. Nowaczek, op. cit., s. 128–129.
58.
Por. Ścieżka dojścia, op. cit.