58
Poradnik PPP
2
Ścieżka dojścia do wyboru
partnera prywatnego
2.1
Analizy wielowariantowe z uwzględnieniem
komparatorów (PSC): analiza prawno-
-
organizacyjna, analizy finansowo-
-
ekonomiczne, analizy ryzyka, analizy
techniczne
Ustawa o PPP nie wprowadza obowiązku przeprowadzania analiz⁵⁵. Niemniej jednak oka-
zują się one niezbędne dla realizacji projektu w formule PPP, gdyż stanowią podstawę do:
wyboru optymalnego modelu realizacji przedsięwzięcia;
określenia potrzeb i wymagań podmiotu publicznego;
uzasadnienia procedury wyboru partnera prywatnego;
wykazania interesu publicznego w realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;
wpływu zobowiązań z tyt. umowy PPP na dług publiczny.
Analizy można podzielić na wstępne, których wynikiem jest odpowiedź na pytanie, czy przed-
sięwzięcie może być realizowane w formule PPP, oraz zasadnicze, które wskazuje optymalny
(
i najkorzystniejszy z punktu widzenia interesu publicznego) model realizacji inwestycji.
Analizy wstępne
obejmują⁵⁶:
Analizę potrzeb, badanie otoczenia projektu, analizy rynku;
Wstępne analizy prawno-finansowe;
Wstępne konsultacje rynkowe;
Wstępną analizę interesariuszy;
Ewentualne konsultacje społeczne, o ile nie przeprowadzono ich wcześniej (w zależno-
ści od projektu);
Wstępne analizy wielowariantowe, wstępne określenie podziału ryzyka;
Badania zdolności budżetowej podmiotu publicznego do uczestnictwa w planowanym
przedsięwzięciu;
Zaangażowanie doradcy.
55.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 81, 118.
56.
Należy podkreślić, że nazewnictwo analiz, ich kolejność oraz zakres nie są narzucone i zależą od specyfiki
danego przedsięwzięcia. Autorzy Podręcznika opisują kolejność analiz, najbardziej efektywną z doświad-
czenia prac przeprowadzonych przy projektach PPP, por. B. Korbus (red.), op. cit., s. 78–80.