4
Poradnik PPP
2.2.3
PPP ze spółką i bez spółki..................................................................................................76
2.2.4
Wykorzystanie dzierżawy, użytkowania i innych form dysponowania
nieruchomością w ramach modeli PPP (schematy) ..........................................................78
2.3
Podział ryzyk pomiędzy partnerami ............................................................................................80
2.3.1
Rodzaje i podział ryzyk w PPP..........................................................................................80
2.3.2
Uwzględnienie podziału ryzyka w umowie .....................................................................81
2.3.3
Wpływ podziału ryzyka na wskaźniki zadłużenia w budżecie podmiotu
publicznego ........................................................................................................................91
2.4
Wynagrodzenie i wkład własny podmiotu publicznego i partnera prywatnego
w ramach PPP i w trybie ustawy o koncesji .................................................................................94
2.4.1
Wkład własny podmiotu publicznego (rodzaje i zasady wnoszenia) oraz wkład
własny partnera prywatnego ............................................................................................94
2.4.2
Rodzaje i mechanizmy wynagrodzenia partnera prywatnego.......................................95
3
Przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego ............................... 98
3.1
Wybór partnera prywatnego w trybie ustawy PPP.....................................................................98
3.1.1
Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy
o koncesji oraz w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych .................................98
3.1.2
Rodzaje dokumentów występujących w ramach każdego z trybów ......................... 101
3.2
Etapy postępowania................................................................................................................... 107
3.2.1
Opis przedmiotu przedsięwzięcia ................................................................................. 107
3.2.2
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia .......................................................................... 107
3.2.3
Kryteriami oceny ofert, zgodnie z art. 6 Ustawy o PPP, są: ......................................... 108
3.2.4
Ogłoszenie o postępowaniu........................................................................................... 110
3.2.5
Wniosek o zawarcie umowy oraz jego weryfikacja .................................................... 112
3.2.6
Zaproszenie do negocjacji ............................................................................................. 113
3.2.7
Prowadzenie negocjacji – stanowisko negocjacyjne, zakres tematyczny, rundy,
protokołowanie................................................................................................................ 114
3.2.8
Zaproszenie do składania ofert (wadium) .................................................................... 115
3.2.9
Wybór najkorzystniejszej oferty..................................................................................... 117
3.2.10
Doprecyzowanie i wyjaśnianie ofert............................................................................. 117
3.2.11
Odwołanie lub zakończenie postępowania.................................................................. 118
3.2.12
Zawarcie i zabezpieczenie umowy o PPP .................................................................... 120
3.3
Realizacja umowy PPP ............................................................................................................... 122
3.3.1
Monitoring realizacji umowy o PPP oraz sposób kontroli prawidłowego
wykonania umowy o PPP................................................................................................ 122
3.3.2
Wprowadzanie zmian do umowy o PPP ....................................................................... 123
3.3.3
Rozwiązywanie konfliktów.............................................................................................. 123
3.3.4
Zakończenie umowy o PPP/współpracy ....................................................................... 125