57
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
opłaty za dostępność, w części dotyczącej pokrycia nakładów inwestycyjnych.
Wydatki majątkowe nie wpływają bezpośrednio na limity zadłużenia, jednak ich finansowa-
nie zazwyczaj wymaga zwiększenia zadłużenia, którego obsługa w kolejnych latach wpły-
wa na wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia, a tym samym na ograniczanie możliwości
zaciągania nowego długu.
Zwiększenie wydatków majątkowych
Zwiększenie zadłużenia Zwiększenie obsługi
zadłużenia w kolejnych okresach (lewa strona wzoru)
Zmniejszenie możliwości zacią-
gania nowych zobowiązań w kolejnych okresach.
Łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku za-
ciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, określa
ustawa budżetowa (art.17 Ustawy o PPP).
Wszystkie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym należy wymienić w załączniku
do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (art. 226 Ustawy
o finansach publicznych).
Dla każdego przedsięwzięcia w załączniku znaleźć się powinny:
nazwa i cel;
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykony-
wanie przedsięwzięcia;
okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
limity wydatków w poszczególnych latach;
limit zobowiązań.
Sfinansowanieprzedsięwzięciazbudżetupaństwawkwocieprzekraczającej
100000000
wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wyłączeniem środ-
ków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w Ustawie
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Udzielając zgody minister właściwy do spraw fi-
nansów publicznych uwzględnia wpływ planowanych wydatków z budżetu państwa na bez-
pieczeństwo finansów publicznych (art. 18 Ustawy o PPP).