56
Poradnik PPP
Niestety w ostatnim okresie pojawiły się propozycje Ministerstwa Finansów przywrócenia
limitu 60% w okresie po 2013 r., co byłoby niezgodne z intencjami, które przyświecały zmia-
nie metodologii obliczania limitów zadłużenia wprowadzonej obecną Ustawą o finansach
publicznych i istotnie pogorszyłoby zdolności do zaciągania długu przez wiele samorządów
w porównaniu do stanu obecnego.
Wpływ różnych form płatności i zobowiązań wynikających z umowy o PPP na fi-
nanse jednostki samorządu terytorialnego PPP
š
Wydatki bieżące:
wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia PPP w formie opłat za dostępność, w czę-
ści stanowiącej zapłatę za utrzymanie przedmiotu partnerstwa i zarządzanie nim oraz
wynagrodzenie w formie wykupu usług lub dopłat do usług,
spłata odsetek od kredytów i pożyczek, odsetek i dyskonta od papierów wartościo-
wych związanych z finansowaniem przedsięwzięcia PPP oraz spłaty kwot wynikających
z udzielonych na ten cel poręczeń i gwarancji.
Zwiększenie wydatków bieżących
Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej Zmniejszenie
limitu obsługi zadłużenia (prawa strona wzoru)
Ograniczenie możliwości zaciągania
nowych zobowiązań
š
Dochody bieżące:
dochody z tytułu przedsięwzięć PPP (udziały w przychodach, dochodach i zyskach,
dywidendy),
podatek od nieruchomości,
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, itp.
Zwiększenie dochodów bieżących i sprzedaż majątku
Zwiększenie limitu obsłu-
gi zadłużenia (prawa strona wzoru)
Zwiększenie możliwości zaciągania nowych
zobowiązań
š
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisje papierów wartościowych za-
licza się odpowiednio do przychodów i rozchodów, które bezpośrednio nie
wpływają na nowe limity zadłużenia. Wpływają jednak na możliwości zacią-
gania nowego zadłużenia w kolejnych latach w okresie ich spłaty.
Zwiększenie zadłużenia
Zwiększenie obsługi zadłużenia w kolejnych okresach (lewa
strona wzoru)
Ograniczenie możliwości zaciągania nowych zobowiązań w kolej-
nych okresach
Wydłużenie okresu spłaty długu
Zmniejszenie rocznej obsługi zadłużenia (lewa strona
wzoru)
Zwiększenie możliwości zaciągania nowych zobowiązań
š
Wydatki majątkowe:
wkład własny podmiotu publicznego, polegający na pokryciu części nakładów inwesty-
cyjnych na realizację przedsięwzięcia,
wkład własny podmiotu publicznego na objęcie udziałów w spółce PPP oraz dopłaty
do kapitału,