55
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
W zakresie wysokości długu publicznego oraz obciążenia budżetu jednostek samorządu te-
rytorialnego wydatkami z tytułu spłat zobowiązań i obsługi zadłużenia ograniczeniem są wy-
mogi wynikające z Ustawy o finansach publicznych.
Do końca 2013 r. obowiązują przepisy przejściowe
⁵³:
łączna kwota długu
jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżeto-
wego
nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów
ogółem tej jednostki
w danym roku;
łączna kwota
przypadających w danym roku budżetowym
spłat rat kredytów i po-
życzek, wykupu papierów wartościowych, wraz z odsetkami i dyskontem,
oraz potencjalnych spłat z tytułu poręczeń i gwarancji nie mogą przekro-
czyć 15% planowanych
na dany rok budżetowy
dochodów
jednostki samorządu
terytorialnego.
Zaliczenie zobowiązań z tyt. umowy o PPP do długu publicznego jednostki samorządu tery-
torialnego spowodowałoby konieczność uwzględnienia ich w powyższych limitach.
Od roku 2014
⁵⁴:
Niedopuszczalne będzie uchwalenie takiego budżetu
,
którego realizacja spowodu-
je, że w danym roku budżetowym lub w latach następnych łączna kwota przypadających
w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, wraz
z odsetkami i dyskontem, oraz potencjalnych spłat z tytułu poręczeń i gwarancji przekroczy
relację określoną wzorem:
gdzie:
R
planowana na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz
wykupów papierów wartościowych;
O
planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od pa-
pierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji;
D
dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym;
Db
dochody bieżące;
Sm
dochody ze sprzedaży majątku;
Wb
wydatki bieżące;
n
rok budżetowy, na który ustalana jest relacja.
Zgodnie z obowiązującą ustawą nominalna wielkość zadłużenia (wskaźnik zadłużenia)
nie będzie wpływać bezpośrednio na zdolność do zaciągania zobowiązań. W takiej sytu-
acji „ukrywanie” długu poza budżetem dla jednostek samorządu terytorialnego straciłoby
na znaczeniu.
53.
Art. 169 i 170 starej Ustawy o finansach publicznych, obowiązujące do końca 2013 r.
54.
Art. 243 Ustawy o finansach publicznych.