54
Poradnik PPP
W opinii wyrażonej przez – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Kołeckie-
go⁴⁹ sposób zaliczania zobowiązań z tyt. umów PPP do długu publicznego określa decyzja
EUROSTAT-u 18/2004, zgodnie z którą na poziom długu publicznego mają wpływ umowy
PPP charakteryzujące się określonym podziałem ryzyka. Stanowisko to podtrzymał Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak⁵⁰.
Natomiast w opinii prawnej prof. Michała Kuleszy sporządzonej dla Związku Miast Polskich
z 21.02.2011 r. omawiane rozporządzenie narusza konstytucję, w tym m.in. podstawowe
standardy demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasadę ochrony zaufania
obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także poprzez nadmierną i nie-
uzasadnioną ingerencję – zasadę proporcjonalności. Jego zdaniem sposób obliczania długu
państwowego powinien być uregulowany w ustawie, a nie rozporządzeniu wykonawczym.
Również wielu innych ekspertów składnia się do stwierdzenia, iż decyzja Eurostatu zosta-
ła niewłaściwie implementowana do polskiego prawa i znajduje zastosowanie w statystyce
i sprawozdawczości, głównie w kontekście procedury nadmiernego deficytu państw człon-
kowskich⁵¹. Dlatego uważa się, że przepisy te dotyczą jednostek sektora finansów publicz-
nych jedynie w zakresie wykonywania obowiązków sprawozdawczych i do celów statystyki.
Wychodząc naprzeciw tym wątpliwościom w 2012 r. Minister Gospodarki wystąpił z inicja-
tywą ustawodawczą uregulowania ww. kwestii w ramach ustawy o redukcji niektórych ob-
ciążeń administracyjnych w gospodarce⁵². W projekcie ustawy znalazły się propozycje do-
tyczące zasad niezaliczania zobowiązań z tytułu umów ppp do długu publicznego i deficytu
sektora finansów publicznych w oparciu o reguły decyzji Eurostatu. W tym celu proponuje
się dokonanie odpowiedniej zmiany w art. 72 ustawy o finansach publicznych, polegają-
cej na określeniu, iż zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
będą wpływały na poziom państwowego długu publicznego tylko w sytuacji, gdy podmiot
publiczny w rozumieniu Ustawy o PPP ponosił będzie większość ryzyk związanych z popy-
tem – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje
i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania
umowy.
Zgodnie z Decyzją Eurostatu, aktywa zaangażowane w partnerstwo publiczno-prywatne po-
winny być klasyfikowane jako aktywa nie należące do sektora publicznego (poza bilansem
sektora publicznego), jeśli spełnione są równocześnie dwa warunki:
partner prywatny ponosi ryzyko budowlane.
partner prywatny ponosi ryzyko dostępności lub ryzyko popytu.
49.
Por. Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Kołeckiego z 10.03.2011 r. w sprawie roz-
porządzenia z 23.12.2010 r. –
50.
Por. Wystąpienie Pana Ministra Rafała Baniaka na konferencję „PPP w przestrzeni miejskiej” 15.11.2011 r.
51.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia
procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 z 2.8.1997)
52.
Do dnia sporządzenia niniejszego opracowania projekt ustawy był przedmiotem konsultacji społecznych
i uzgodnień międzyresortowych, a następnie został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady
Ministrów.