53
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
4)
wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych
decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą
dłużnikiem.
Do 2010 r. katalog tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego ten był traktowany
jako katalog zamknięty i nie zaliczano do niego zobowiązań z umów o PPP.
W 2010 r. Minister Finansów wydał trzy rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości i kla-
syfikacji w zakresie m.in. zobowiązań wynikających z PPP:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczo-
ści budżetowej (Dz. U. 2010 r. Nr 20, poz. 103);
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jed-
nostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 2010 r.
Nr 43, poz. 247);
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicz-
nego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. 2010 r. Nr 252, poz. 1692), zmienione
rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1767).
Rozporządzenie z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wprowadzi-
ło obowiązek sporządzania sprawozdania „Rb-Z-PPP”, tj. kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie ze sprawoz-
daniem Rb-Z-PPP i załączoną do niego instrukcją, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
nie są wykazywane w bilansie sektora rządowego i samorządowego, zgodnie z decyzją
Eurostatu nr 18/2004 z 11 lutego 2004 r., jeżeli partner prywatny przejmie na siebie „ryzy-
ko związane z budową” oraz co najmniej jeden z następujących rodzajów ryzyka: „ryzyko
związane z popytem” lub ryzyko związane z dostępnością”.
Rozporządzenie z 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów pu-
blicznych w zakresie operacji finansowych wprowadziło obowiązek sporządzania sprawoz-
dania „Rb-Z”, tj kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji, zaliczając przy tym do kategorii kredytów i pożyczek zobowiązania
wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w sytuacji, gdy umowa ma wpływ
na poziom długu publicznego zgodnie z właściwymi przepisami, tj. m.in. rozporządzeniem
ws sprawozdawczości budżetowej.
Rozporządzenie z 23 grudnia 2010 r. 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego spo-
sobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym
do długu Skarbu Państwa (zmienione rozporządzeniem. Dz.U. z 2011 nr 298 poz. 1767)
wprowadziło rozszerzenie definicji kredytów i pożyczek, do których zaliczono między inny-
mi umowy PPP, które mają wpływ na poziom długu publicznego oraz umowy nienazwane
o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budow-
lanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Wpro-
wadzenie tego rozporządzenia wywołało spore kontrowersje w zakresie jego interpretacji
i zgodności z Konstytucją.