52
Poradnik PPP
UWAGA!
Początek pracy podmiotu publicznego w tej fazie powinien bazować na wynikach
analiz – prawnych, marketingowych, finansowych, technicznych, dlatego im bar-
dziej złożony projekt tym więcej informacji trzeba skonsultować z rynkiem.
Podczas konsultacji rynkowych badane są uwarunkowania projektu na tle oczekiwań rynku
i otoczenia rynkowego – wyniki analiz, założenia modeli, podlegają ocenie przez rynek
i na odwrót, testuje się na ile rynek jest skłonny zrealizować przedsięwzięcie w korzystnych
modelach dla podmiotu publicznego.
Przygotowując badanie rynku inwestorów podmiot publiczny powinien wykonać także ana-
lizę interesariuszy.
Zwykle badanie rynku inwestorów powinno odbyć się w dwóch etapach – w pierwszym
prezentowane jest zwięzłe memorandum wraz z przygotowaną ankietą do badania zaintere-
sowania podmiotów prywatnych oraz instytucji finansowych ze wskazanym w analizach jako
optymalny modelem realizacji i jego najlepszą – dla podmiotu publicznego alternatywą,
w drugim, w cyklu spotkań prezentowane jest rozwinięcie koncepcji z memorandum w posta-
ci biznesplanu – tzw. wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
UWAGA!
W projektach złożonych wymagane jest przedstawienie większej ilości danych, przeprowa-
dzenie bardziej szczegółowych badań marketingowych oraz badania rynku inwestorów.
Wśród narzędzi wykorzystywane są m.in. roadshows, specjalne konferencje – fora inwesty-
cyjne, spotkania.
Etap konsultacji z rynkiem powinien trwać w zależności od złożoności projektu od 1 do 4
miesięcy i powinien być zakończony raportem wraz z ostateczną rekomendacją.
1.5
Analiza wpływu różnych wariantów
finansowania planowanej inwestycji
na budżet jst
Przepisy krajowe nie regulują w sposób szczególny ujęcia aktywów, związanych z przedsię-
wzięciem realizowanym w PPP, w bilansie jednostek samorządu terytorialnego.
Newralgicznym dla samorządów zagadnieniem dotyczącym PPP, jest wpływ przedsięwzię-
cia na dług publiczny.
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiąza-
nia sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1)
wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2)
zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3)
przyjętych depozytów;