51
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
wkład własny może być wniesiony w drodze sprzedaży przez podmiot publiczny, a nierucho-
mość pod towarzyszący obiekt komercyjny powinna być sprzedana partnerowi.
Na kolejnych etapach prac, następuje de facto uszczegółowienie analiz. W ramach analiz
zasadniczych – tzw. analiz wielowariantowych, przeprowadza się tzw. PPC – Public-Private
Comparator (lub inaczej PSC- Public Sector Comparator) – komparator publiczno-prywatny
porównanie hipotetycznego modelu PPP z modelem tradycyjnym. O analizach zasadni-
czych traktuje rozdział 2.1.
1.4
Wstępne badania rynku
Na etapie koncepcji lub analiz wstępnych zaleca się przeprowadzenie co najmniej wstęp-
nego badania rynku inwestorów, zwanego także
market testingiem
lub konsultacjami ryn-
kowymi. W przypadku przedsięwzięć, planowanych do realizacji w modelu PPP, w których
większość wynagrodzenia partnera prywatnego pochodzić ma z płatności podmiotu publicz-
nego i zależeć od faktycznej dostępności, przeprowadzenie tylko wstępnego badania rynku
inwestorów powinno być wystarczające.
W przypadku przedsięwzięć złożonych, w których np. wkład własny w postaci różnych nie-
ruchomości będzie wykorzystany do odrębnych celów w ramach przedsięwzięcia i będzie
wniesiony w różnych formach oraz w przedsięwzięciach, w których większość wynagrodze-
nia partnera będzie stanowiło prawo do pobierania pożytków lub prawo do eksploatacji,
zaleca się przeprowadzenie wstępnego badania, jak i badania rynku inwestorów po prze-
prowadzeniu analiz zasadniczych i opracowaniu modelu realizacji i wdrożenia przedsię-
wzięcia. Dotyczy to np. kompleksu basenów termalnych wraz z hotelem.
Główne cele podmiotu publicznego, w zakresie prowadzenia testu rynku/ badania rynku
inwestorów są następujące:
promocja projektu;
uzyskanie informacji zwrotnej o optymalnej formule realizacji projektu z punktu wi-
dzenia podmiotów prywatnych;
pozyskanie prywatnego finansowania inwestycji publicznych w jak największym
zakresie, określenie wstępnych warunków współpracy;
otrzymanie informacji o warunkach brzegowych partnerów;
uzyskanie informacji o możliwych efektach synergii na etapie eksploatacji przedsię-
wzięcia (np. o dodatkowych elementach projektu – infrastrukturze towarzyszącej);
pozyskanie i wdrożenie „prywatnego” know-how w celu stworzenia szans do ge-
nerowania zysków w okresie operacyjnym projektu.
Prawidłowe przygotowanie przedsięwzięcia do ewentualnej realizacji w mode-
lach PPP wymaga przeprowadzenia konsultacji rynkowych!
Konsultacje rynkowe dają realną szanse podmiotom prywatnym na wyprowadze-
nie z błędu podmiotów publicznych zanim wydadzą pieniądze na postępowanie.
Konsultacje rynkowe to początek pracy podmiotu publicznego z rynkiem.