50
Poradnik PPP
się niewystarczające aby przebić prestiż występowania na Stadionie Narodowym. Podobnie
może być w przypadku koncertu w przypadku realizowanej w Krakowie hali na Czyżynach
i katowickiego Spodka. Decydującego znaczenia nie będzie miał tylko fakt, iż Spodek bę-
dzie mniejszy, ale to, że Kraków jest rozpoznawalną marką w obszarze kulturalnym, nawet
jeśli koncert będzie dotyczył gwiazdki POP, a może zwłaszcza wówczas – podniesienie
prestiżu gwiazdki.
Oddzielną kwestią w zakresie analizy potencjału rynkowego obiektu infrastruktury sportowo-
-
rekreacyjnej jest ocena jego oddziaływania na inne typy obiektów i efekty synergii jakie
w danym przypadku one tworzą. Np. w przypadku stadionu nie bez znaczenia jest potrzeba
wybudowania dużej liczby miejsc parkingowych, które zapełnią się dzięki stadionowi najwy-
żej 30 dni w roku. Te miejsca mogą być swobodnie wykorzystane przez otaczającą stadion
infrastrukturę komercyjną – np. galerię handlową. Innym przykładem jest dobre powiązanie
kompleksu basenów solankowych czy termalnych z hotelami, natomiast tak silne efekty nie
występują już w przypadku łączenia typowego basenu miejskiego z hotelem.
1.3
Analiza możliwych wariantów
realizacji inwestycji
Na etapie przygotowania koncepcji i/lub analiz wstępnych, następujących po opracowaniu
koncepcji, należy przeprowadzić, w celu porównania korzystności (korzyści / koszty) pro-
jektu tradycyjnego i PPP, test zwany PPS – PPP Potential Scan – skanowanie projektu (tzw.
wstępna analiza PPP). Kolejne etapy przygotowania przedsięwzięcia służą wypracowaniu
wariantu, który będzie wdrożony już w postępowaniu.
Z uwagi na cele podmiotów publicznych w Polsce, związane z pozyskaniem fi-
nansowania realizacji inwestycji przez partnera prywatnego w oparciu o wyna-
grodzenie, którym jest prawo do eksploatacji lub prawo do pobierania pożytków
z przedmiotu partnerstwa – czyli płatności od użytkowników, do analiz porów-
nawczych należy włączać analizę wariantu koncesyjnego.
W praktyce, na etapie analiz wstępnych, może okazać się, iż wyniki badań marketingo-
wych i analizy potencjału rynkowego przedsięwzięcia wskazują na wyeliminowanie możli-
wości zastosowania modelu koncesyjnego, niemniej jednak w takiej sytuacji w rekomendacji,
powstałej na podstawie przeprowadzonych analiz, w sposób jednoznaczny powinno być
określone, dlaczego wariant koncesyjny nie podlega dalszym analizom finansowym, ekono-
micznym i prawnym. Jeśli nie jest możliwe jednoznaczne wykluczenie tego wariantu, należy
poddać go analizie finansowej, ekonomicznej i analizie ryzyka, określić poziom płatności
oraz przeanalizować, czy przeniesienie zasadniczej części ryzyka ekonomicznego umożliwi
pozyskanie finansowania przez koncesjonariusza.
Może się okazać, iż mimo istnienia popytu na usługi, nie jest on na tyle silny, a bariera wejścia
na dany rynek – np. dzięki powstaniu kolejnego Aquaparku w miejscowości obok, na tyle
niska, iż partnerzy nie będą skłonni wejść w projekt przy nadmiernej ekspozycji na ryzyko.
Może też okazać się, iż efekt synergii, na który liczy dana jednostka samorządu, pomiędzy
planowaną infrastrukturą a dodatkowym obiektem komercyjnym, nie jest możliwy do osią-
gnięcia w przypadku zawarcia umowy koncesji, gdyż inwestor oczekuje nabycia nierucho-
mości na cele komercyjne, co jest możliwe tylko w przypadku zawarcia umowy o PPP, gdzie