48
Poradnik PPP
np. o zaniechaniu inwestycji, kiedy popyt na usługi i potencjał projektu są niskie
i będą rodzić konieczność znacznego finansowego zaangażowania jednostki.
1.2
Badania marketingowe, analiza
potencjału rynkowego
W przypadku projektów sportowo-rekreacyjnych kluczowe znaczenie w przygotowaniu pro-
jektów odgrywają analizy marketingowe, obejmujące szereg aspektów rynkowych danego
przedsięwzięcia. Niezależnie od typu infrastruktury należy przeprowadzić badania wśród
mieszkańców miejscowości, w której ma być zlokalizowana dana inwestycja. Im bardziej
powszechny charakter projektu, tym szersze powinny być badania marketingowe, jednakże
każdy typ obiektu ma swój specyficzny rynek.
Badania powinny uwzględniać charakter projektu: czy jest to stadion, basen miejski, kom-
pleks kortów tenisowych stok narciarski. Oznacza to, iż badaniu powinny podlegać w szcze-
gólności grupy, które najprawdopodobniej będą korzystać z obiektu – nie ma sensu badać
osób powyżej 60-tego roku życia np. w przypadku realizacji kompleksu kortów tenisowych
prawdopodobieństwo, że taka grupa będzie stanowiła trzon użytkowników jest bardzo
niewielkie, ale w przypadku obiektu kompleksu basenów solankowych, termalnych, oferują-
cego zarówno para-medyczne, rehabilitacyjne jak i relaksacyjne – już tak.
Badania mar-
ketingowe nie mogą pozostawać w oderwaniu od analizy potencjału rynkowego
przedsięwzięcia.
W przypadku obiektu, jakim jest basen miejski, jego odbiorcami z reguły są mieszkańcy
danej miejscowości oraz, w przypadku mniejszych miejscowości – mieszkańcy okolicznych
gmin. W dużych miastach, gdzie jest rozwinięta infrastruktura, badania powinny skupić się
na mieszkańcach dzielnicy, gdzie będzie inwestycja i osób znajdujących się w ramach okre-
ślonego obszaru oddziaływania.
Obszar oddziaływania wyznaczony jest zwykle czasem dojazdu/dojścia do dane-
go obiektu, który zależy m.in. od dostępności obiektów konkurencyjnych.
W przy-
padku basenu miejskiego z atrakcjami, wskazywany jest zwykle czas dojazdu do 20–30 min.
W przypadku większych obiektów, gdzie można spędzić więcej niż 2–3 godziny, korzysta-
jąc z bogatej oferty – np. parku wodnego, czas dojazdu wydłuża się do 1,5 godziny, lub
więcej, jeżeli pakiet oferowanych usług pozwala na dłuższy pobyt w obiekcie i jest powią-
zany z ofertą noclegową. W przypadku basenów przyszkolnych o bardzo wąskiej ofercie,
głównie sportowej, czas dojazdu nie powinien przekraczać 15 min.
Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku stadionów czy hal widowiskowo-sportowych
czy kompleksów termalnych. W przypadku stadionów oddzielnie badaniom należy podać
zagorzałych klientów/kibiców a oddzielnie innych mieszkańców – jako potencjalnych użyt-
kowników. W przypadku kompleksów termalnych czy solankowych, w zależności od lokali-
zacji, znaczenia nabierają klienci – turyści korzystający z bazy noclegowej w danej okolicy.
Badania marketingowe powinny też objąć obszar działalności czysto biznesowej – np. ba-
danie skłonności biznesmenów i menadżerów na lokalnym rynku do wynajmu lóż oraz miejsc
biznesowych na stadionie czy w hali widowiskowo-sportowej. Bez takiej analizy może się
okazać, iż loże w dużym stadionie czy hali będą świecić pustkami.
Dysponując wynikami