3
Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie do tematyki PPP ............................................................7
1
Ogólne uwagi na temat partnerstwa publiczno-prywatnego .......................................... 8
1.1
Wstęp – aspekty historyczne i prawne..........................................................................................8
1.2
Przykłady projektów PPP z innych krajów ...................................................................................11
1.3
Specyfika PPP w Polsce – ustawodawstwo polskie i europejskie (Unii Europejskiej),
definicje pojęć (słowniczek terminów) .........................................................................................14
1.3.1
Przegląd wybranych aktów prawa krajowego ................................................................14
1.3.2
Przegląd wybranych aktów prawa wspólnotowego .......................................................15
1.3.3
Inne skróty...........................................................................................................................17
1.3.4
Definicje pojęć z zakresu PPP i koncesji ...........................................................................17
1.4
PPP w sporcie i rekreacji – rozwój i realizacja PPP w tym zakresie w Polsce............................30
2
Praktyczne aspekty realizacji przedsięwzięć w formule PPP – Przygotowanie
projektów PPP – ścieżka dojścia (omówienie pojęć) ....................................................... 36
Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych
w formule PPP.........................................................................................45
1
Koncepcja realizacji – od pomysłu do przygotowania projektu .................................... 46
1.1
Analiza potrzeb .............................................................................................................................46
1.2
Badania marketingowe, analiza potencjału rynkowego ............................................................48
1.3
Analiza możliwych wariantów realizacji inwestycji ....................................................................50
1.4
Wstępne badania rynku ...............................................................................................................51
1.5
Analiza wpływu różnych wariantów finansowania planowanej inwestycji na budżet jst ........52
2
Ścieżka dojścia do wyboru partnera prywatnego .......................................................... 58
2.1
Analizy wielowariantowe z uwzględnieniem komparatorów (PSC): analiza prawno-
-
organizacyjna, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy ryzyka, analizy techniczne ...........58
2.1.1
Przygotowanie analiz wstępnych......................................................................................59
2.1.2
Przygotowanie analiz zasadniczych ...............................................................................62
2.2
Omówienie form prawno-organizacyjnych PPP...........................................................................73
2.2.1
PPP w trybie koncesji (formy organizacyjno-prawne)......................................................74
2.2.2
PPP w trybie zamówień publicznych .................................................................................75