47
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
jest taką inwestycję w PPP przeprowadzić. Trudno sądzić, iż analiza potrzeb pod względem
społecznym czy technicznym wykaże zasadność realizacji takiego projektu, z kolei analiza
potrzeb biznesu, może wykazać, że taka infrastruktura jest zbędna gdyż jej powstanie nie
przyczyni się do poprawy warunków w tym sektorze.
W ramach analizy potrzeb, jej wymiaru społecznego, korzystnie jest przeprowadzać kon-
sultacje społeczne. W zasadzie dla projektów sportowo-rekreacyjnych, w pierwszym etapie
prac powinny być przeprowadzane badania ankietowe wśród mieszkańców, nakierowane
na analizę potrzeb, jak i popytu. Warto aby już na tym etapie projekt był konsultowany
ze społecznością lokalną, np. na elektronicznej platformie konsultacji społecznych.
Słabą stroną analizy potrzeb jest jej uznaniowość, dlatego dla każdego projektu powinna
być konfrontowana z możliwościami. Jedynym wymiernym wskaźnikiem są badania ankieto-
we, np. prowadzone dla kilku zamierzeń inwestycyjnych równolegle.
W ramach prac koncepcyjnych należy przeprowadzić ocenę zgodności projektu z dokumen-
tami strategicznymi podmiotu publicznego, może się bowiem okazać, iż np. mimo zdiagno-
zowanego bardzo złego stanu danej infrastruktury realizacja projektu nie jest zgodna ze stra-
tegią jednostki. Analiza ta powinna być skorelowana z analizą potrzeb, w przypadku braku
zgodności, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: zmieniać i dostosowywać strategię, czy
nie podejmować działań związanych z realizacją infrastruktury?
Wśród innych czynności na etapie tworzenia koncepcji realizacji przedsięwzięcia należy
przeprowadzić następujące działania:
1)
Powołanie zespołu projektowego – wdrożeniowego, odpowiedzialnego za przygoto-
wanie projektu.
Z czasem, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji w formule PPP czy koncesji,
zespół powinien wyłonić ze swojego grona komisję do przyszłego postępowania.
2)
Przeprowadzenie analizy potrzeb podmiotu publicznego i możliwości ich realizacji.
3)
Przeprowadzenie prac związanych ze wstępnym zdefiniowaniem potencjalnego zakre-
su przedsięwzięcia – z reguły na podstawie analizy potrzeb i konsultacji społecznych
lub badań ankietowych.
4)
Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla członków zespołu projektowego oraz wy-
branych interesariuszy – np. członków rady.
5)
Przeprowadzenie wstępnej oceny możliwości pozyskania partnera prywatnego.
6)
Dokonanie wstępnej oceny porównawczej opłacalności przedsięwzięcia pomiędzy mo-
delem tradycyjnym (finansowanie przez jednostkę) a modelem PPP i modelem koncesji.
Zwykle wiąże się to z przeprowadzeniem analiz wstępnych, dlatego też, już na tym
etapie, może pojawić się konieczność pozyskania doradcy i zlecenia takich prac.
7)
Opracowanie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu.
W ramach prac koncepcyjnych przeprowadzane też mogą być analizy marketingowe wraz
z badaniem potencjału rynkowego przedsięwzięcia. Wymaga podkreślenia, iż w wielu
projektach są one elementem analiz wstępnych lub nawet dopiero analiz zasadniczych.
Niemniej jednak
,
im wcześniej jednostka dysponuje wiedzą o popycie, o poten-
cjale rynkowym planowanej inwestycji, tym wcześniej można podjąć decyzję