46
Poradnik PPP
1
Koncepcja realizacji – od pomysłu
do przygotowania projektu
Dotychczasowe doświadczenia z projektów w Polsce dowodzą, iż wiele przedsięwzięć było
źle przygotowanych. W większości przypadków, pomysł na realizację przedsięwzięcia w ra-
mach koncesji lub PPP wynikał z braku możliwości pozyskania dofinansowania lub środków
własnych.
Podawane w ogłoszeniach, związanych z rozpoczęciem procedury wyboru, założenia pro-
jektów, które zakończyły się fiaskiem, świadczą w wielu przypadkach o braku analiz zwią-
zanych z zapotrzebowaniem na usługi, świadczone dzięki tej infrastrukturze oraz w oparciu
o nierealistyczne założenia i oczekiwania, bez jakiegokolwiek oparcia na przeprowadzo-
nych analizach popytu na usługi czy analizie potrzeb.
1.1
Analiza potrzeb
Zanim przejdziemy do omawiania analizy potrzeb, należy podkreślić, iż
wariant PPP,
w którym ma być realizowane przedsięwzięcie powinien być wynikiem prac ana-
litycznych – na tej podstawie powinna zostać podjęta decyzja o formule realizacji.
Wybrany wariant przede wszystkim musi być korzystny i efektywny dla podmiotu
publicznego.
Analiza potrzeb powinna być przeprowadzana dla każdego zamierzenia inwestycyjnego
prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Upowszechnianie się stosowania koncesji i PPP jako formuły realizacji zadań publicznych
w Polsce, oznacza, iż na bardzo wstępnym etapie należy analizować i uwzględniać te
formuły.
Analiza potrzeb to nic innego jak diagnoza stanu obecnego lub nieodległego, który prowa-
dzi do podjęcia lub nie, decyzji o konieczności realizacji określonych działań.
Poza przypadkami związanymi z pobudkami politycznymi, zwykle przedsięwzięcie jest ini-
cjowane przez sam sektor publiczny, pod wpływem dokonanej oceny istniejącej infrastruktu-
ry. Rzadziej, ale równie często, diagnoza przeprowadza jest pod wpływem nacisku lokalnej
społeczności sygnalizującej potrzebę dostępu do odpowiedniej infrastruktury. W przypadku
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej duże znaczenie w inicjowaniu analizy potrzeb mają też
kluby sportowe i stowarzyszenia, najmniejszą zaś – sam biznes.
Analiza potrzeb powinna być przeprowadzana co najmniej w dwóch wymiarach – technicz-
nym i społecznym. W przypadku infrastruktury rekreacyjnej, w uzasadnionych przypadkach
powinna też być przeprowadzana pod względem biznesowym. Znakomitym przykładem
będzie tutaj realizacja kompleksu basenów termalnych w miejscowości o walorach turystycz-
nych i zdiagnozowanych pozytywnie możliwościach realizacji takiej infrastruktury pod wzglę-
dem technologicznym. Jeżeli lokalny biznes związany z sektorem rekreacyjnym i turystycz-
nym wymaga inwestycji, aby tworzone były miejsca pracy a gmina rozwijała się, korzystnie